Všeobecné smluvní podmínky | eDubai.cz

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech organizovaných DUBTOUR, s.r.o. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané cestovní kanceláří DUBTOUR, sro (dále jen CK DUBTOUR). Všeobecné smluvní podmínky CK DUBTOUR jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu cestující potvrzuje, že tyto podmínky jsou mu známe, uznává je a souhlasí s nimi.

DEFINICE POJMŮ

1. Cestovní kancelář (dále jen CK DUBTOUR): DUBTOUR, s.r.o., se sídlem Karpatská 28, 811 05 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I. vložka číslo 59869 / B, IČ: 44852568.

2. Cestující: fyzická osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu nebo které mají být poskytnuty služby cestovního ruchu na základě uzavřené smlouvy o zájezdu. Všechny osoby na straně cestujícího jsou povinné plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy o zájezdu společně a nerozdílně.

3. Zákon: zákon č. 170/2018 Sb. o zájezdech, spojených službách cestovního ruchu, některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu a o změně některých zákonů, účinný od 1.1.2019.

4. Trvanlivý nosič: prostředek, který umožňuje cestujícímu nebo CK uchovat jemu adresované informace způsobem umožňujícím jejich použití v budoucnu na čas, který odpovídá účelu těchto informací, a který umožňuje nezměněny reprodukování uložených informací, zejména papír, e-mail, SMS, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta nebo pevný disk počítače.

5. Prodejní místo: provozovnu nebo jiný prostor, kde CK nebo CK oprávněna cestovní kancelář nebo cestovní agentura obvykle vykonává svou podnikatelskou činnost, včetně webového sídla nebo jiných prostředků dálkové komunikace, které umožňují uzavření smlouvy o zájezdu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

6. Rodič: zákonný zástupce dítěte (otec, matka) nebo jím pověřená osoba ve věku 18 a více let, která je během zájezdu povinna dohlížet na bezpečnost a zdraví dítěte (osoba mladší 18 let), kteří jsou zároveň cestujícími.

7. Dítě: Pod věkem dítěte se rozumí věk, který dítě nemůže dovršit v den plánovaného návratu do ČR (dítě do 2 let nemůže v den příletu do ČR dovršit 2 roky, dítě do 12 let nemůže v den příletu do ČR dovršit 12 let a apod.).

8. Infant: mezinárodní pojem pro dítě od 0 do 2 let, které nemá nárok na žádné služby (ubytování a stravování) platí pouze povinné příplatky.

9. Způsob prodeje: CK DUBTOUR nabízí své služby inovativním způsobem pouze v elektronické podobě na svých webových stránkách www.edubai.cz , implementovaných přes počítač, tablet a mobil. Každý potenciální cestující si může navolit výběr hotelu, letenku v požadovaném termínu, v počtu dní / nocí i příslušné doplňkové služby a dostane návrh / kalkulaci celkové ceny včetně všech poplatků.

10. Letenka: Je smlouva mezi cestujícím a leteckou společností. CK vystupuje pouze jako zprostředkovatel mezi cestujícím a leteckou společností.


I. Smlouva o zájezdu.

 1. Smlouva o zájezdu vzniká mezi CK DUBTOUR a cestujícím na základě řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu potvrzené CK DUBTOUR nebo jinou CK DUBTOUR zplnomocněnou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, které zprostředkovávají služby CK DUBTOUR. Za řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu cestujícím ve smyslu předchozí věty se považuje i řádně vyplněná a podepsaná smlouva o zájezdu jeho zákonným zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem. Součástí smlouvy o zájezdu jsou všechny písemné doklady a informace, které cestující od CK DUBTOUR obdrží nebo na základě kterých cestující uzavře smlouvu, a to zejména nabídka vygenerovaná z webové stránky CK DUBTOUR dle výběru cestujícího, která obsahuje všechny potřebné informace pro uzavření smlouvy o zájezdu včetně požadovaných informací z Přílohy č.1 zákona č.170 / 2018 Sb, Všeobecné smluvní podmínky, důležité informace a písemné pokyny - podrobnější informace o zájezdu, pobytu nebo objednaných službách, informace podrobně obsažené na webovém sídlewww.dubaj.sk. CK DUBTOUR si vyhrazuje právo uvést ve speciálních písemných nabídkách odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Písemné doklady a informace, které poskytne cestujícímu jiná CK DUBTOUR zmocněná osoba nebo cestovní agentura, která zprostředkovává služby CK DUBTOUR, nejsou součástí smlouvy o zájezdu, pokud jsou v rozporu s popisem nebo s informacemi o zájezdu na webové stránce CK DUBTOUR nebo v jiných písemných dokladech vydaných CK DUBTOUR.
 2. Jiná CK DUBTOUR zmocněna cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která zprostředkovává služby CK DUBTOUR není oprávněna vyjednat s cestujícím ustanovení ve smlouvě o zájezdu nebo poskytovat cestujícímu informace, které jsou v rozporu s popisem nebo s informacemi o zájezdu uvedeném na webovém sídle CK DUBTOUR nebo v jiných dokumentech.
 3. Osoba, která jedná za cestujícího, nebo jako cestující, podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že je na základě zákona nebo zmocnění oprávněna jménem cestujícího uzavřít smlouvu o zájezdu a že v případě uzavření smlouvy ve prospěch jiné osoby tato vyjádřila souhlas s účastí na zájezdu. Taková osoba prohlašuje, že disponuje souhlasem na zpracovávání osobních údajů této osoby a že ji informoval o podmínkách zpracování podle této smlouvy. Obdržená korespondence potřebná pro naplnění smlouvy o zájezdu bude vedena s osobou, která jedná za cestujícího, nebo jako cestující.
 4. CK DUBTOUR předá cestujícímu po uzavření smlouvy o zájezdu neprodleně vyhotovení uzavřené smlouvy o zájezdu nebo jednoznačně, srozumitelně, určitostí formulované a čitelné potvrzení o uzavření smlouvy o zájezdu na trvanlivém nosiči. Pokud byla smlouva o zájezdu uzavřena za současné fyzické přítomnosti smluvních stran, CK DUBTOUR poskytne cestujícímu na jeho žádost i vyhotovení uzavřené smlouvy o zájezdu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o zájezdu v listinné podobě. Pokud byla smlouva o zájezdu uzavřena mimo prodejního místa CK DUBTOUR poskytne CK DUBTOUR cestujícímu neprodleně po uzavření smlouvy o zájezdu vyhotovení uzavřené smlouvy o zájezdu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o zájezdu v listinné podobě nebo se souhlasem cestujícího na jiném trvanlivém nosiči.

II. Cena zájezdu a změna ceny

 1. Cenou za zájezd a všechny služby, které si cestující objednal nebo které jsou zahrnuty do zájezdu (dále jen "cena zájezdu") se rozumí celková cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě. Pokud některé náklady a poplatky nelze určit před uzavřením smlouvy o zájezdu, musí smlouva o zájezdu obsahovat upozornění o druzích dodatečných nákladů, které ještě mohou být zahrnuty do celkové ceny zájezdu. Ze slev poskytovaných CK DUBTOUR, má cestující nárok jen na ty, které jsou v platnosti a splňuje podmínky ke dni vzniku smluvního vztahu, kdy si je musí i uplatnit, jinak jeho nárok na jejich poskytnutí zaniká. V případě možnosti využití více druhů slev není možná jejich kumulace, cestující si může vybrat tu, která je pro něj výhodnější, pokud není určeno nebo výslovně dohodnuto s CK DUBTOUR jinak. Smluvní strany berou na vědomí, že do ceny zájezdu mohou být ještě dodatečně zahrnuty náklady a poplatky, které nelze určit před uzavřením smlouvy o zájezdu a na co byl cestující předem upozorněn v souladu se zákonem.
 2. Při poskytování slev pro děti je rozhodující věk dítěte k poslednímu dni zájezdu, resp. ukončení čerpání služeb.
 3. Právo účasti na zájezdu, resp. poskytnutí všech objednaných služeb vzniká cestujícímu až zaplacením ceny zájezdu, resp. zajišťovaných služeb v plném rozsahu a splněním ostatních dohodnutých podmínek poskytnutí služeb ve smlouvě o zájezdu.
 4. Za den zaplacení se považuje den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet CK DUBTOUR, resp. převzaty CK DUBTOUR v hotovosti.
 5. Smluvní strany se dohodly, že CK DUBTOUR je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu jako přímý důsledek změn týkajících se:
  1. ceny přepravy cestujících vyplývající ze změn cen pohonných látek nebo jiných zdrojů energie, když v takovém případě bude cena zájezdu zvýšena o hodnotu zvýšení ceny přepravy při srovnání ceny přepravy při uzavření smlouvy o zájezdu s cenou přepravy ke dni zahájení zájezdu,
  2. výšky daní nebo poplatků za služby cestovního ruchu tvořící zájezd účtovaných třetí osobou, která není přímým poskytovatelem služeb cestovního ruchu tvořících zájezd, včetně místní daně za ubytování, letištních poplatků a přístavních poplatků nebo poplatků za nástup nebo výstup na letištích av přístavech, když v takovém případě bude cena zájezdu zvýšena o hodnotu zvýšení těchto daní a poplatků při porovnání výše těchto daní a poplatek při uzavření smlouvy o zájezdu s výškou těchto daní a poplatků ke dni zahájení zájezdu, nebo
  3. směnných kurzů měn týkajících se zájezdu, když v takovém případě bude cena zájezdu zvýšena o hodnotu posílení kurzu takové měny vůči EUR při porovnání hodnoty tohoto kurzu při uzavření smlouvy o zájezdu s hodnotou tohoto kurzu ke dni zahájení zájezdu.
 6. Smluvní strany se dohodly, že cestující má právo na snížení ceny zájezdu odpovídající snížení nákladů uvedených v odstavci 5 tohoto článku, ke kterému došlo od uzavření smlouvy o zájezdu do zahájení zájezdu.
 7. Jednoznačně a srozumitelně formulované oznámení o zvýšení ceny zájezdu na trvanlivém nosiči ve smyslu zákona spolu s odůvodněním a výpočtem zvýšení ceny zájezdu musí být cestujícímu prokazatelně odeslány nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu, jinak CK DUBTOUR nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu. Cestující je povinen doplatit vzniklý rozdíl neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené v písemném oznámení o zvýšení ceny zájezdu, v opačném případě je CK DUBTOUR oprávněna postupovat podle odst. 3 tohoto článku a čl. V odst. 3.
 8. Pokud zvýšení ceny zájezdu podle tohoto článku překročí 8% ceny zájezdu, smluvní strany budou postupovat podle čl. VI odst. 1 písm. b).
 9. CK DUBTOUR není povinna vrátit zaplacenou cenu zájezdu, pokud se cestující nezúčastnil zájezdu z důvodů, za které odpovídá cestující resp. neodpovídá CK DUBTOUR.

III. platební podmínky

 1. Právo na poskytnutí všech objednaných služeb vzniká cestujícímu až zaplacením úplné ceny zájezdu a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb.
 2. CK DUBTOUR má právo požadovat při uzavírání smlouvy o zájezdu zálohu v minimální výši 50% z ceny zájezdu nebo všech objednaných služeb (kromě komplexního cestovního pojištění, které musí cestující zaplatit v plné výši při podepsání smlouvy o zájezdu). Pokud je kalkulována ceny letenky v zájezdu vyšší než požadovaná záloha 50%, tak cestující zaplatí zálohu minimálně ve výši ceny letenky. Zbylou část ceny za objednaný zájezd nebo na všechny objednané služby je cestující povinen zaplatit nejpozději do 35 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpání služeb.
 3. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 35 dní před zahájením zájezdu nebo zahájením čerpáním služeb je cestující povinen zaplatit 100% ceny zájezdu nebo objednaných služeb při vzniku smluvního vztahu.
 4. Za objednání služby je možné zaplatit v hotovosti (do výše 5 000 EUR), bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem, přičemž za den zaplacení se považuje ten den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet CK DUBTOUR, resp. převzaty CK DUBTOUR v hotovosti.
 5. V případě nezaplacení ceny zájezdu nebo za objednané služby ve stanovených lhůtách, je CK DUBTOUR oprávněna písemně odstoupit od smlouvy o zájezdu a zájezd nebo služby neposkytnout, přičemž cestující je povinen uhradit veškeré náklady, které CK DUBTOUR nesplněním si smluvních povinností vznikly. Tímto ustanovením není dotčeno právo CK DUBTOUR na náhradu škody a ušlého zisku.

IV. Práva a povinnosti cestujícího

 1. K základním právům cestujícího patří:
  1. Právo na řádné poskytnutí zcela zaplaceného zájezdu a služeb.
  2. Právo na řádné poskytnutí informací týkajících se zájezdu a objednaných služeb, které jsou CK DUBTOUR známo, jakož i seznámení se změnami, o nichž se CK DUBTOUR později dozvěděla, když byla zaplacena cena zájezdu. Informační povinnost ve smyslu zákona tímto není nijak dotčena.
  3. Právo odstoupit od smlouvy kdykoliv i bez udání důvodu před začátkem čerpání služeb, a to za podmínek podle čl. VII těchto podmínek. CK DUBTOUR zprostředkovává dopravní služby do cílové země a místa odletu a příletu pravidelnými linkami leteckých společností. CK DUBTOUR je pouze zprostředkovatel těchto dopravních služeb. Podle pravidel těchto leteckých společností se letenky ihned po úhradě vystavují a podléhají pravidlům leteckých společností.
  4. Před zahájením zájezdu může cestující na trvanlivém nosiči oznámit CK DUBTOUR, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu; souhlas třetí osoby s postoupením cestovní smlouvy musí být součástí tohoto oznámení. Změna cestujícího je vůči CK DUBTOUR účinná, pokud bylo oznámení o postoupení smlouvy o zájezdu podle první věty doručeno CK DUBTOUR v přiměřené lhůtě, nejpozději však sedm dní před zahájením zájezdu, pokud se strany nedohodly jinak. Dnem doručení oznámení se osoba uvedená v oznámení stává cestujícím. Původní cestující a nový cestující společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení zbytku ceny zájezdu a všech poplatků, příplatků a jiných nákladů vzniklých v souvislosti se změnou cestujícího ao nichž jejich CK DUBTOUR informuje. Poplatky, příplatky a další náklady podle předchozí věty nesmí být nepřiměřené a nesmí přesáhnout skutečné náklady, které vznikly CK DUBTOUR v důsledku postoupení smlouvy o zájezdu. CK DUBTOUR je povinna novému cestujícímu prokázat vznik dodatečných poplatků, příplatků či jiných nákladů v důsledku postoupení smlouvy o zájezdu. Souhlas nového cestujícího podle tohoto odstavce musí obsahovat souhlas s uzavřenou smlouvou o zájezdu a prohlášení, že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu nebo které jsou podmínkou pro čerpání objednaných služeb. Při sjednání společné a nerozdílné odpovědnosti původního a nového cestujícího za zaplacení ceny zájezdu, je CK DUBTOUR oprávněna postupovat podle čl. II odst. 3 a podle čl. V. odst. 3 v případě, že cena zájezdu nebude uhrazena. Nový cestující nemá nárok na zohlednění akcí, slev, cestovního pojištění a jiných benefitů, které byly spojeny výhradně s osobou původního cestujícího nebo s podmínkami speciálních akcí (např. Věrnostní slevy, termín uplatnění akcí apod.).
  5. Právo na reklamaci nedostatků a chybných plnění podle čl. VIII těchto podmínek a uplatnění nároků podle čl. IX těchto podmínek.
  6. Právo na poskytnutí informací týkajících se kontaktu na zástupce CK DUBTOUR, na kterého se cestující může obrátit v nesnázích v průběhu celého zájezdu se žádostí o pomoc, a který je zároveň oprávněn přijímat a vyřizovat reklamace, pokud porušení cestovní smlouvy zjistí během poskytování zájezdu.
  7. V případě poskytnutí osobních údajů jiné fyzické osoby cestující prohlašuje, že disponuje jejím souhlasem, který kdykoliv na žádost CK DUBTOUR ví doložit a zároveň ji informoval o podmínkách zpracování osobních údajů CK DUBTOUR.
 1. K základním povinnostem cestujícího patří zejména:
  1. Poskytnout CK DUBTOUR součinnost, potřebnou na řádné zabezpečení zájezdu a objednaných služeb, a to zejména poskytnutí úplných a pravdivých údajů pro účely smlouvy o zájezdu a ostatních potřebných dokladů, jakož i předložení všech příslušných podkladů a dokumentů, kterými je poskytování služeb podmíněno. V případě řádného nesplnění této povinnosti je cestující povinen uhradit CK DUBTOUR veškeré náklady a škodu, která poskytnutím nesprávných a neúplných údajů CK DUBTOUR vznikla.
  2. Nahlásit předem čerpání služeb jinými osobami než státními příslušníky České republiky, v opačném případě CK DUBTOUR neodpovídá za řádné zajištění zájezdu nebo za poskytnutí služeb těmto osobám. Jiní jako slovenský státní příslušníci odpovídají sami za splnění všech potřebných náležitostí (např. Pasových, celních, devizových a jiných předpisů země místa zájezdu), kterými je poskytnutí zájezdu a čerpání služeb v České republice a v zahraničí pro ně podmíněné.
  3. Zaplatit cenu zájezdu v plném rozsahu za všechny objednané a s cestovními související služby ve smyslu čl. II. těchto podmínek av případě potřeby prokázat tuto skutečnost
  4. V případě oznámení dodatečných změn ohledně zájezdu nebo objednaných služeb oznámit neprodleně, nejpozději ve stanovené lhůtě, písemně stanovisko CK DUBTOUR.
  5. Převzít od CK DUBTOUR všechny doklady, potřebné k čerpání objednaných a zaplacených služeb a zkontrolovat správnost údajů v nich uvedených.
  6. V případě, že zjistí nesprávnost údajů podle čl. IV. bod 2 písm. e), je povinen o tom neprodleně informovat CK DUBTOUR.
  7. Při čerpání služeb se přesně řídit pokyny a informacemi oznámenými CK DUBTOUR nebo její zástupci v České republice nebo v zahraničí, jakož i pokyny přímých poskytovatelů služeb, dodržovat časy a místa odjezdů a na vlastní odpovědnost zabezpečit všechny potřebné cestovní doklady a splnit jiné podmínky potřebné pro čerpání služeb (pas, víza, doklady o pojištění, očkování apod.).
  8. Řídit se pokyny průvodce nebo zástupce CK DUBTOUR, jakož i pokyny přímých poskytovatelů služeb, a dodržovat stanovený program zájezdu a příslušné právní předpisy navštívené země, jakož i místa pobytu a objektu. V případě jejich porušení nebo při závažném narušování programu zájezdu nebo čerpání služeb je CK DUBTOUR oprávněna odepřít cestujícímu jejich poskytnutí, čímž cestující ztrácí právo na tyto jako i na další nevyužité služby, a to bez nároku na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
  9. Nést sám odpovědnost a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním během zájezdu nebo čerpání služeb v dopravním prostředku, v zařízení nebo jiné osobě způsobil.
  10. Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka po celou dobu zájezdu, podobně zajistit doprovod a potřebný dohled iu osob, jejichž zdravotní nebo osobní stav to vyžaduje.
  11. Respektovat bezpečnostní předpisy a pokyny související s bezpečností přepravy i podrobit se pokynům personálu na palubě letadla, respektovat zákaz kouření na palubě letadla, nechovat se agresivně vůči spolucestujícím apod. Při neplnění povinností uvedených v předchozí větě vyloučením odpovědnost CK DUBTOUR za neúčast cestujícího na zájezdu či za nemožnost řádného využití objednaných služeb.
  12. Nést výlučnou odpovědnost za dodržování pasových, vízových, celních, devizových, tranzitních, zdravotních, dopravních a dalších předpisů SR i předpisů, zákonů a zvyklostí země určení nebo tranzitu.

V. Práva a povinnosti CK DUBTOUR

 1. K základním povinnostem CK DUBTOUR patří zejména:
  1. CK DUBTOUR poskytne před uzavřením smlouvy o zájezdu nebo před zasláním nabídky, jejíž přijetí může vést k uzavření smlouvy o zájezdu cestujícímu informace požadované na základě formuláře uvedeného v příloze č. 1 zákona. CK DUBTOUR nebo cestovní agentura prodávající zájezd je povinna oznámit všechny změny předsmluvních informací cestujícímu jednoznačným, srozumitelným a určitým způsobem před uzavřením smlouvy o zájezdu;
  2. povinnost v dostatečném časovém předstihu před zahájením čerpání služeb poslat "Pokyny na zájezd", a to na adresu cestujícího nebo spolupracující cestovní agentury. Pokyny na zájezd se doručují pouze jednomu cestujícímu ze smlouvy o zájezdu, který je povinen informovat všechny ostatní cestující z uzavřené cestovní smlouvy, pokud není písemně dohodnuto jinak;
  3. písemně pověřit odpovědného zástupce nebo jiný subjekt, na který se může cestující v nesnázích v průběhu celého zájezdu obrátit se žádostí o pomoc, a který je oprávněn přijímat a vyřizovat reklamace cestujícího během zájezdu. CK DUBTOUR poskytne cestujícímu na tento účel kontaktní údaje v rozsahu jméno, místo pobytu nebo kontaktní adresu a telefonní číslo na zástupce (čl. IV. Bod 1 písm. F). Tyto informace poskytne CK DUBTOUR cestujícímu v Pokynech k zájezdu, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu;
  4. poskytnout cestujícímu na jeho žádost odůvodnění výše odstupného;
  5. povinnost po celou dobu prodeje zájezdů mít uzavřenou smlouvu zajišťující ochranu pro případ úpadku.
 1. CK DUBTOUR neodpovídá za úroveň těch služeb, které si cestující sám objedná u třetích osob. Výše náhrady škody jako i všechny ostatní nároky, související s leteckou dopravou, která je součástí poskytovaných služeb, se řídí příslušnými předpisy platnými pro leteckou dopravu.
 2. CK DUBTOUR si vyhrazuje právo neposkytnout cestujícímu zájezd, resp. služby cestovního ruchu dohodnuté ve smlouvě o zájezdu v případě, že cestující řádně a včas neuhradí cenu za dohodnuté služby ve stanovené lhůtě, resp. v souladu s podmínkami těchto všeobecných podmínek.

VI. Změna dohodnutých služeb

 1. Před zahájením čerpání služeb (zájezdu):
  1. Smluvní strany se dohodly, že CK DUBTOUR je oprávněna před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy o zájezdu, pokud se jedná o změnu, která je zanedbatelná a CK DUBTOUR bude informovat cestujícího o změně jednoznačným, srozumitelným a určitým způsobem na trvanlivém nosiči. Za zanedbatelnou změnu podmínek smlouvy o zájezdu se považuje změna místa a ubytovacího objektu za podmínky, pokud je zajištěno náhradní ubytování minimálně stejné a vyšší kategorie av podobné oblasti, změna pořadí navštívených míst, změna dopravy z dopravních, bezpečnostních či jiných operativních důvodů, změna místa odjezdu a příjezdu za podmínky, že je zajištěna bezplatná doprava za na původní místo.
  2. Pokud je CK DUBTOUR nucena podstatně změnit některý ze základních znaků služeb cestovního ruchu uvedených v § 14 odst. 2 písm. a) zákona, nebo nemůže splnit zvláštní požadavky cestujícího, s nimiž CK DUBTOUR vyslovila souhlas, nebo navrhuje zvýšit cenu zájezdu o více než osm procent, navrhne cestujícímu změnu cestovní smlouvy. V takovém případě CK DUBTOUR neprodleně informuje cestujícího jednoznačným, srozumitelným a určitým způsobem na trvanlivém nosiči o:
   1. navrhovaných změnách ao jejich vlivu na cenu zájezdu,
   2. právě cestujícího navrhované změny v určené přiměřené lhůtě přijmout nebo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného,
   3. skutečnosti, že pokud cestující ve lhůtě podle písmene ii) nepřijme navrhované změny smlouvy o zájezdu, smlouva o zájezdu zanikne, a
   4. ceně náhradního zájezdu, pokud je takový náhradní zájezd cestujícímu nabídnut; takový zájezd má být poskytnut ve stejné nebo vyšší kvalitě než původní zájezd, pokud je to možné.
   Pokud cestující odstoupí od smlouvy o zájezdu a nepřijme nabídku náhradního zájezdu, který mu byl nabídnut, CK DUBTOUR je povinna vrátit cestujícímu všechny platby uskutečněné cestujícím nebo jeho jménem neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu.
   Cestující má právo na přiměřené snížení ceny zájezdu, pokud se v důsledku změny smlouvy o zájezdu podle čl. VI odst. 1 písm. b) těchto Všeobecných podmínek nebo přijetí nabídky podle čl. VI odst. 1 písm. b) bod iv) těchto Všeobecných podmínek, má poskytnout zájezd nižší kvality nebo s nižšími náklady.
 2. Během čerpání služeb:
  1. CK DUBTOUR je oprávněna provést operativní změny programu zájezdu a poskytovaných služeb, pokud z objektivních důvodů, zásahů vyšší moci, rozhodnutí státních a jiných příslušných orgánů nebo mimořádných okolností, které CK DUBTOUR nemá možnost ovlivnit a předvídat, nelze původní program zájezdu a služby zajistit , přičemž v takovém případě je CK DUBTOUR povinna:
   1. zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě co nejvíce srovnatelném a odpovídajícím charakteru původních služeb, přičemž v případě zabezpečení služeb na minimálně stejné úrovni (např. náhradní ubytování v hotelu stejné, resp. vyšší kategorie) jsou všechny další nároky cestujícího vyloučeno, nebo
   2. vrátit cestujícímu zaplacenou cenu za neposkytnuté, resp. náhradním plněním nekompenzované služby, nebo
   3. poskytnout cestujícímu slevu ze zaplacené ceny služeb, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za které nebylo poskytnuto náhradní plnění, nebo
   4. poskytnout cestujícímu neprodleně pomoc, nebo
   5. zajistit jiná práva podle zákona.
  2. CK DUBTOUR nenese odpovědnost za následky změněných nebo neposkytnutých služeb nebo programu, zapříčiněných událostí, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých, nepředvídatelných, neodvratitelných a mimořádných okolností.
  3. Cestující bere na vědomí, že při službách, jejichž součástí je ubytování, je první a poslední den určen především k přepravě a transfer, proto reklamace z důvodu zkrácení délky pobytu z uvedeného důvodu se považují za neopodstatněné.
    1. CK DUBTOUR má právo na úhradu ceny za služby poskytnuté nad rámec služeb dohodnutých ve smlouvě o zájezdu s cestujícím, které byly poskytnuty na vyžádání nebo se souhlasem cestujícího během zájezdu.

VII. Odstoupení od smlouvy o zájezdu a odstupné

 1. Cestující má právo kdykoliv před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit a pro tento případ si smluvní strany dohodly odstupné, jehož výše zohledňuje čas odstoupení od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu, předpokládané snížení nákladů v důsledku neposkytnutí služeb cestovního ruchu tvořících zájezd cestujícímu a předpokládaný příjem z náhradního prodeje služeb cestovního ruchu. Výše odstupného (uváděné částky platí pro 1 osobu bez rozdílu věku):
  1. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z ceny zájezdu, pokud cestující odstoupí od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 46 dnů a více před termínem zahájení zájezdu,
  2. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z ceny zájezdu, pokud cestující odstoupí od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 45 - 36 dní před termínem zahájení zájezdu,
  3. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100% z ceny zájezdu, pokud cestující odstoupí od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 35 a méně dní před termínem zahájení zájezdu.
 2. V případě, že jeden z více cestujících při jedné cestovní smlouvě ruší svou účast na zájezdu (např. Zrušení účasti jedné osoby v 2-lůžkovém pokoji) a strany se nedohodnou jinak, je tento cestující povinen uhradit v rámci odstupného i příplatek za jednolůžkový pokoj, podobně to platí při obsazování ubytování, které je kalkulováno na vyšší počet osob nebo pevně stanovený počet osob. Pro určení počtu dnů při výpočtu odstupného se započítává i den, kdy došlo k řádnému odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na zájezd resp. začátek čerpání služeb.
 3. V případě, že cestující nenastoupí na zájezd nebo nezačne čerpat zabezpečené služby z jakéhokoliv důvodu, nebo na základě vlastního rozhodnutí jejich nevyčerpá vůbec nebo z části, nemá nárok na vrácení ceny zájezdu za nečerpané služby.
 4. V případě žádosti cestujícího o změnu termínu nebo ubytování podle původní smlouvy na nové podmínky, pokud takovou změnu je CK DUBTOUR schopna zajistit, postupuje se jako při odstoupení od smlouvy, přičemž platí podmínky odstupného podle tohoto článku, pokud není dohodnuto jinak.
 5. CK DUBTOUR si vyhrazuje právo odečíst odstupné případně svůj nárok na náhradu škody od složené zálohy nebo ze zaplacené ceny zájezdu.
 6. Cestující je oprávněn odstoupit od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, pokud v cílovém místě nebo v jeho bezprostřední blízkosti nastanou neodvratitelné a mimořádné okolnosti, které významně ovlivní poskytování zájezdu nebo přepravu cestujících do cílového místa. Při odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v předchozí větě, má cestující nárok na vrácení všech plateb, které za zájezd zaplatil.
 7. CK DUBTOUR může před zahájením zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy bez povinnosti nahradit škodu cestujícímu způsobenou tímto odstoupením, výlučně pokud
  1. počet účastníků zájezdu je nižší než minimální počet účastníků požadovaný podle smlouvy o zájezdu a CK DUBTOUR odstoupí od smlouvy o zájezdu ve lhůtě stanovené ve smlouvě o zájezdu, nejpozději však
   1. 20 dní před zahájením zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá déle než 6 dní,
   2. 7 dní před zahájením zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá od 2 dnů do 6 dní,
   3. 48 hodin před zahájením zájezdu, pokud jde o cesty, které trvají méně než 2 dny, nebo
  2. neodvratitelné a mimořádné okolnosti brání CK DUBTOUR plnit smlouvu o zájezdu a CK DUBTOUR oznámí cestujícímu odstoupení od smlouvy o zájezdu neprodleně před zahájením zájezdu.
 8. Ve smlouvě uzavřené mimo prodejního místa je cestující oprávněn odstoupit od smlouvy o zájezdu i bez uvedení důvodu a bez povinnosti zaplatit odstupné ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o zájezdu. Oprávnění cestujícího podle věty první se nevztahuje na zájezdy, jejichž cena je snížena z důvodu jejich poskytnutí v krátkém čase po uzavření smlouvy o zájezdu a vyloučení práva cestujícího odstoupit od smlouvy o zájezdu podle první věty. U zájezdů, jejichž cena je snížena z důvodu jejich poskytnutí v krátkém čase po uzavření smlouvy o zájezdu je vyloučeno právo cestujícího odstoupit od smlouvy o zájezdu podle tohoto odstavce.

VIII. Reklamační řízení a odpovědnost za škodu, alternativní řešení sporů

 1. CK DUBTOUR odpovídá za porušení smlouvy o zájezdu, a to i tehdy, pokud mají povinnosti jiní poskytovatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu (dále jen "porušení smlouvy o zájezdu").
 2. Pokud některá ze služeb cestovního ruchu není poskytnuta v souladu se smlouvou o zájezdu, nebo zvláštním zákonem nebo pokud nemá vlastnosti, které cestující s ohledem na nabídku a zvyklosti důvodně očekával, cestující je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit CK DUBTOUR nebo jejích pověřenému zástupci.
 3. CK DUBTOUR je povinna v přiměřené lhůtě určené cestujícím provést nápravu uvedením služby cestovního ruchu do souladu se smlouvou o zájezdu, tímto zákonem nebo zvláštním předpisem nebo s dostatečnými očekáváním cestujícího, pokud je to vzhledem k okolnostem možné nebo pokud to nezpůsobí CK nepřiměřené náklady vzhledem k rozsahu porušení smlouvy o zájezdu a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
 4. Určení lhůty podle odstavce 3 tohoto článku není nutné, pokud cestovní kancelář oznámí cestujícímu, že nápravu neprovede, nebo náprava nesnese odklad vzhledem ke zvláštní zájem cestujícího.
 5. Pokud CK DUBTOUR neprovede nápravu podle odstavce 3 tohoto článku, nabídne cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu i když návrat cestujícího na místo odjezdu není zajištěn podle smlouvy o zájezdu, přičemž tyto náhradní služby cestovního ruchu musí být
  1. stejné kvality nebo vyšší kvality, než je uvedena ve smlouvě o zájezdu, bez dodatečných nákladů pro cestujícího nebo
  2. nižší kvality, než je uvedena ve smlouvě o zájezdu, s nabídkou přiměřené slevy z ceny těchto služeb cestovního ruchu.
 6. Cestující může odmítnout náhradní služby cestovního ruchu nabídnuté CK DUBTOUR podle odstavce 5 tohoto článku, pokud náhradní služby cestovního ruchu nejsou srovnatelné se službami cestovního ruchu uvedenými ve smlouvě o zájezdu nebo nabídnuta sleva z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu nižší kvality není přiměřená. Pokud poskytnutí náhradních služeb cestovního ruchu cestující v souladu s první větou odmítne nebo tyto náhradní služby cestovního ruchu nemůže z objektivních důvodů přijmout, cestující pokračuje v užívání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem oznámení podle odstavce 2 tohoto článku, a CK DUBTOUR poskytne cestujícímu přiměřenou slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které byly předmětem oznámení podle odstavce 2 tohoto článku.
 7. Pokud CK DUBTOUR neprovede nápravu podle odstavce 3 tohoto článku ani nezajistí cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu podle odstavce 5 tohoto článku, cestující má právo
  1. provést nápravu sám a požadovat od CK DUBTOUR náhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených,
  2. odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného a požadovat přiměřenou slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které nebyly poskytnuty řádně a včas, pokud jde o podstatné porušení smlouvy o zájezdu.
 8. CK DUBTOUR je povinna vyhotovit ve spolupráci s cestujícím písemný záznam a předat cestujícímu kopii tohoto písemného záznamu, pokud
  1. neprovede nápravu podle odstavce 3 a odstavce 5 písm. a), vše tohoto článku,
  2. zajistí cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu podle odstavce 5 písm. b) tohoto článku,
  3. cestující v souladu s odstavcem 6 první větou náhradní služby cestovního ruchu odmítne nebo je nemůže z objektivních příčin přijmout,
  4. cestující podle odstavce 7 písm. a) tohoto článku provede nápravu sám.
 9. Cestující má právo uplatnit reklamaci zájezdu do dvou let od skončení zájezdu, nebo pokud se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle smlouvy o zájezdu. Pokud je to možné, cestující při uplatnění reklamace přiloží písemný záznam podle odstavce 8 tohoto článku.
 10. Cestující má právo na přiměřenou slevu podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 nebo odstavce 7, vše tohoto článku. Pokud CK DUBTOUR neprokáže, že porušení smlouvy o zájezdu způsobil cestující, je povinna cestujícímu do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace vrátit část ceny podle první věty s přihlédnutím k závažnosti a dobu trvání porušení cestovní smlouvy; tím není dotčeno právo cestujícího požadovat náhradu škody.
 11. Pokud je součástí zájezdu i přeprava cestujícího, CK DUBTOUR v případech podle odstavce 6 a odstavce 7 písm. b), vše tohoto článku, zajistí repatriaci srovnatelnou přepravou, a to neprodleně a bez dodatečných nákladů pro cestujícího.
 12. Pokud je ve smlouvě o zájezdu osoba cestující, která podléhá vízové povinnosti a nebudou jí uděleny víza pro vstup do země, nemá právo na reklamaci zájezdu z důvodu, že mu nebyly uděleny víza, jelikož CK DUBTOUR nemá možnost ovlivnit tuto skutečnost.
 13. Pokud v důsledku neodvratitelných a mimořádných okolností není možné zajistit návrat cestujícího podle smlouvy o zájezdu, CK DUBTOUR hradí náklady na potřebné ubytování, pokud je to možné stejné kategorie a třídy, v trvání nejvýše tří nocí na jednoho cestujícího. Pokud jsou ve zvláštních předpisech o právech cestujících platných pro příslušné dopravní prostředky na návrat cestujícího stanovené delší lhůty, použijí se tyto delší lhůty.
 14. Omezení nákladů na ubytování podle odstavce 13 tohoto článku se nevztahuje na osoby se sníženou pohyblivostí a osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy, nezletilých bez doprovodu nebo osoby, které potřebují zvláštní lékařskou péči, pokud byla CK DUBTOUR o jejich zvláštních potřebách informována nejméně 48 hodin před zahájením zájezdu.
 15. CK DUBTOUR se nemůže odvolávat na neodvratitelné a mimořádné okolnosti pro účely omezení odpovědnosti uhradit náklady na ubytování podle odstavce 13 tohoto článku, pokud se na tyto okolnosti nemůže odvolávat příslušný poskytovatel přepravy.
 16. Cestující je oprávněn oznámení, žádost, reklamaci nebo stížnost (dále jen "podnět"), které se týkají poskytování zájezdu, doručovat přímo cestovní agentuře, jejímž prostřednictvím si zájezd zakoupil. Cestovní agentura je povinna postoupit obdržela podnět CK DUBTOUR neprodleně. Den doručení podnětu cestovní agentuře se považuje za den doručení CK DUBTOUR.
 17. CK DUBTOUR poskytne přiměřenou pomoc cestujícímu v potížích neprodleně, a to i za okolností uvedených v § 22 odst. 12 zákona, zejména poskytnutím
  1. vhodných informací o službách zdravotní péče, místních orgánech a zastupitelském úřadě České republiky,
  2. pomoci cestujícímu s komunikací na dálku as nalezením náhradního řešení problému.
 18. Pokud se cestující ocitne v nesnázích v důsledku svého úmyslného jednání nebo své nedbalosti, CK DUBTOUR je oprávněna požadovat od cestujícího za poskytnutou pomoc úhradu. Výše úhrady nesmí přesáhnout výšku skutečných nákladů, které vznikly CK DUBTOUR poskytnutím pomoci cestujícímu.
 19. Při řešení nároků podle tohoto článku, ale i čl. IX, je cestující povinen poskytovat CK DUBTOUR maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejúčinněji odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoli nárokům nebo škodám nebo aby se jejich rozsah snížil.
 20. Informace o reklamačních postupech:
  1. cestující je oprávněn uplatnit reklamaci v sídle a v kterékoliv pobočce (provozu) CK DUBTOUR. Reklamaci lze uplatnit iu provizního prodejce CK DUBTOUR, u kterého došlo k zakoupení reklamovaného zájezdu nebo jiné reklamované služby.
  2. Reklamace se uplatňuje osobně s vydáním potvrzení o uplatnění reklamace, prostředky dálkové komunikace nebo poštou. Klient má nárok být poučen o jeho právech ve smyslu obecně závazné právní úpravy, včetně o podmínkách a způsobu reklamace.
  3. Osobami pověřenými přijímat reklamace jsou pracovníci CK DUBTOUR a provizního prodejce CK u něhož došlo k zakoupení reklamovaného zájezdu nebo jiné reklamované služby.
  4. CK DUBTOUR zajišťuje v místě zájezdu nepřetržitou přítomnost pověřené osoby oprávněné přijímat a vyřizovat podněty po celou dobu zájezdu.
  5. O vyřízení reklamace bude cestujícímu vydán písemný doklad.
  6. Vyřizování reklamací probíhá v souladu s příslušnou právní úpravou a uzavřenou smlouvou o zájezdu.
  7. CK DUBTOUR vede evidenci o reklamacích, která obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.
 21. CK DUBTOUR odpovídá za chyby zapříčiněné technickými poruchami v systému rezervací, které způsobila. Pokud CK DUBTOUR souhlasí, že zajistí rezervování zájezdu, odpovídá za chyby při rezervaci. CK DUBTOUR neodpovídá za chyby při rezervaci způsobené cestujícím nebo neodvratitelnými a mimořádnými okolnostmi.
 22. Práva, které cestujícímu případně vznikly z porušení povinnosti CK DUBTOUR, a které mohou být uplatněny z uzavřeného komplexního cestovního nebo jiného pojištění, cestující uplatní u příslušné pojišťovny.

IX. náhrada škody

 1. Cestující má kromě práva na přiměřenou slevu podle čl. VIII odst. 5 písm. b), odst. 6 nebo odst. 7 i právo na přiměřenou náhradu majetkové škody a také právo na náhradu přiměřené nemajetkové újmy, která mu vznikla v důsledku podstatného porušení smlouvy o zájezdu, za které odpovídá CK DUBTOUR. Náhradu této škody poskytne CK DUBTOUR cestujícímu neprodleně.
 2. CK DUBTOUR může zbavit odpovědnosti za škodu pouze tehdy, pokud prokáže, že porušení cestovní smlouvy bylo způsobeno
  1. cestujícím,
  2. třetí osobou, která není poskytovatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, pokud porušení nebylo možné předvídat ani odvrátit, nebo
  3. neodvratitelnými a mimořádnými okolnostmi.
 3. Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Evropská unie vázána, omezí rozsah náhrady škody nebo podmínky, za jakých ji má uhradit poskytovatel služby cestovního ruchu poskytované v rámci zájezdu, stejná omezení se vztahují i na CK DUBTOUR. Pokud mezinárodní smlouva, kterou Evropská unie není vázána, omezí náhradu škody, kterou má zaplatit poskytovatel služby, stejná omezení se vztahují i na CK DUBTOUR.
 4. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody podle tohoto článku nesmí přesáhnout trojnásobek celkové ceny zájezdu. Dohoda podle předchozí věty se nevztahuje na zranění, úmyslně způsobenou škodu nebo škodu způsobenou z nedbalosti.
 5. Právo na náhradu škody podle tohoto článku nebo na přiměřenou slevu podle čl. VIII, nemá vliv na práva cestujících podle zvláštních předpisů. Náhrada škody nebo přiměřená sleva podle tohoto zákona a náhrada škody nebo snížení ceny na základě zvláštních předpisů se od sebe odečtou. Plnění CK DUBTOUR bude sníženo o plnění podle zvláštních předpisů.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že si cestující uplatní právo na náhradu škody nebo snížení ceny na základě zvláštních předpisů, je povinen oznámit CK DUBTOUR uplatnění těchto nároků av jaké výši mu byla přiznána, a to z důvodu odpočtu náhrady škody nebo přiměřené slevy podle zákona o zájezdech od náhrady škody nebo snížení ceny na základě zvláštních předpisů. Pokud cestující uplatněný nárok CK DUBTOUR neoznámí, odpovídá za škodu, která v důsledku toho vznikne CK DUBTOUR.

X. Ochrana proti úpadku

 1. CK DUBTOUR má uzavřenou smlouvu zajišťující ochranu pro případ úpadku s poskytovatelem ochrany pro případ úpadku. Union pojišťovna, as Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, společnost zapsaná v obch.reg. okresního soudu BA I., odd.Sa, vl.č.383 / B. Číslo pojistné smlouvy 20-61391.
 2. V případě pojistné události (úpadku CK DUBTOUR) uvedená pojišťovna ve smyslu zákona poskytne cestujícímu, který zaplatil CK DUBTOUR za služby cestovního ruchu:
  1. repatriaci, pokud je součástí zájezdu, který měla CK DUBTOUR poskytnout,
  2. pojistné plnění ve výši zaplacené zálohy nebo ceny zaplacené za zájezd, pokud se zájezd neuskutečnil,
  3. pojistné plnění ve výši rozdílu mezi cenou zaplacenou v CK DUBTOUR a cenou částečně poskytnutého zájezdu zprostředkovaného CK DUBTOUR.
 3. CK DUBTOUR, podnikatel, s nímž uzavřela CK DUBTOUR smlouvu o zabezpečení repatriace včetně nezbytného ubytování a stravování, pokud toto nezajistí CK DUBTOUR nebo poskytovatel ochrany pro případ úpadku může cestujícím poskytnout plnění ve formě úhrady služeb, na jejichž základě budou cestující pokračovat v zájezdu, nebo ve spojených službách cestovního ruchu. Uvedené plnění se poskytne neprodleně.
 4. Pokud si cestující zabezpečí repatriaci včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytovatel ochrany pro případ úpadku cestujícímu na základě žádosti neprodleně uhradí tyto náklady jen do částky, jakou by musel vynaložit, kdyby repatriaci, ubytování a stravování zajišťovala cestovní kancelář, podnikatel, s kterým uzavřela CK DUBTOUR smlouvu o zabezpečení repatriace včetně nezbytného ubytování a stravování, pokud toto nezajistí CK DUBTOUR nebo poskytovatel ochrany pro případ úpadku.
 5. Nároky cestujícího, které mu vznikly vůči CK DUBTOUR v důsledku úpadku, přecházejí na poskytovatele ochrany pro případ úpadku. Za nároky, které neuhradil poskytovatel ochrany pro případ úpadku cestujícímu z důvodu, že přesáhly částku zabezpečující ochranu pro případ úpadku, odpovídá cestovní kancelář.
 6. Ochrana pro případ úpadku se podle zákona o zájezdech týká cestujícího bez ohledu na jeho bydliště, místo nástupu k přepravě nebo na místo, kde byl zájezd prodán, a bez ohledu na členský stát Evropské unie, v němž je poskytovatel ochrany pro případ úpadku usazen.
 7. Kromě nároků podle zákona o zájezdech má cestující nárok v rozsahu podle pojistné smlouvy na:
  1. Pojistné plnění ve výši zaplacené zálohy nebo ceny zaplacené za služby cestovního ruchu, které nejsou cestovními ani spojenou službou cestovního ruchu a spočívají v ubytováni se stravováním pokud nebyly provedeny;
  2. Pojistné plnění ve výši zaplacené zálohy nebo ceny zaplacené za služby cestovního ruchu, které nejsou cestovními ani spojenou službou cestovního ruchu a spočívají v ubytováni se stravováním, pokud tato byla poskytnuta pouze částečně
  Svůj oprávněný nárok musí cestující uplatnit u pojistitele ve lhůtě 6 měsíců od vzniku pojistné události, jinak jeho nárok zaniká.
 8. CK DUBTOUR odevzdá cestujícímu při návrhu uzavírání smlouvy o zájezdu Garanční list, který je zároveň zveřejněn na www.dubaj.sk .

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Při zpracování osobních údajů postupuje CK DUBTOUR podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (GDPR) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. CK DUBTOUR zpracovává osobní údaje, které jí cestující poskytne v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy o zájezdu a poskytováním objednaných služeb, jejichž zpracování je pro daný účel nezbytné. Cestující, který uzavírá smlouvu o zájezdu prohlašuje, že je zmocněn k poskytnutí údajů o dalších cestujících, v jejichž prospěch uzavírá smlouvu o zájezdu. Cestující dále bere na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty jiným příjemcům, zejména smluvním partnerům CK DUBTOUR za účelem zajišťování realizace objednaných služeb, a zároveň mohou být poskytnuty v rámci přeshraničního toku do třetích zemí za předpokladu, že poskytnutí těchto údajů je nezbytnou podmínkou realizace objednaných služeb. Cestující potvrzuje, že byl CK DUBTOUR informován o zpracování jeho osobních údajů podle čl. 13 a 14 GDPR, tak jak je uvedeno na webové stránce CK DUBTOURwww.dubaj.sk v části "Ochrana osobních údajů", případně v provozu cestovní kanceláře nebo na jiném prodejním místě, a zavazuje se uvedené informace poskytnout ostatním cestujícím uvedených ve smlouvě o zájezdu.
 2. podrobnou informační povinnost CK DUBTOUR ve vztahu k ochraně osobních údajů cestujících si CK DUBTOUR plní prostřednictvím webového sídla www.dubaj.sk v části "Ochrana osobních údajů".

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Slovenská obchodní inspekce je orgánem dohledu, který kontroluje dodržování povinnosti CK DUBTOUR podle obecně závazné právní úpravy. Spory, které mohou vzniknout ze smlouvy o zájezdu mezi stranami lze řešit alternativně, prostřednictvím subjektů alternativního řešení sporů (Slovenská obchodní inspekce a jiné subjekty zapsané v seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství České republice). Cestující může uplatnit svá práva a nároky i prostřednictvím Evropské platformy Řešení sporů online, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 2. Platnost těchto smluvních podmínek se vztahuje na zájezdy a služby poskytované CK DUBTOUR, s výjimkou případů, kdy CK DUBTOUR předem dohodne písemně s cestujícím jiný rozsah vzájemných práv a povinností.
 3. Podpisem smlouvy o zájezdu cestující potvrzuje, že předtím než uzavřel smlouvu se s jejím obsahem jakož i se všemi jejími součástmi seznámil a bezvýhradně s ní souhlasí. Zároveň potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných smluvních podmínek a důležitých informací a ujednání v nich obsažené akceptuje.
 4. CK DUBTOUR prohlašuje, že splnila své povinnosti ohledně zajištění ochrany pro případ úpadku.
 5. Všechny údaje a skutečnosti obsažené a obdržené na pevném nosiči CK DUBTOUR a na webovém sídle www.dubaj.sk o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době požadavku cestujícího.
 6. Tyto všeobecné smluvní podmínky CK DUBTOUR nabývají platnosti dne 01.01.2019. Veškeré údaje, a skutečnosti obsažené v nabídce na pevném nosiči a webovém sídle www.dubaj.sk opravy a změny aktualizace jsou průběžně zveřejňovány na webem sídle www.dubaj.ska vycházejí ze skutečností a právního stavu ke dni jejich zveřejnění.
 7. Smluvní vztahy, které vznikly mezi cestujícím a CK DUBTOUR před 01.01.2019 a právní vztahy z nich vyplývající, se řídí právní a smluvní úpravou platnou a účinnou před 01.01.2019.
Počasí v Emirátech Počasí v Emirátech Počasí na Maledivách Počasí na Maledivách Počasí na Mauriciu Počasí na Mauriciu Počasí na Seychelách Počasí na Seychelách Ramadán Ramadán Garanční list Garanční list GDPR - ochrana osobních údajů GDPR - ochrana osobních údajů FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky Reklamační řád Reklamační řád

Mohlo by vás zajímat

Počasí v Emirátech Počasí v Emirátech
Jaké je počasí v Dubaji? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat do Emirátů?
Počasí na Maledivách Počasí na Maledivách
Jaké je počasí na Maledivách? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Maledivy?
Počasí na Mauriciu Počasí na Mauriciu
Jaké je počasí na Mauriciu? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Mauricius?
Počasí na Seychelách Počasí na Seychelách
Jaké je počasí na Seychelách? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Seychely?
Ramadán Ramadán
Co je Ramadán? Ovlivní Vás během dovolené?
Garanční list Garanční list
GDPR - ochrana osobních údajů GDPR - ochrana osobních údajů
FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky
Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech organizovaných DUBTOUR, s.r.o.
Reklamační řád Reklamační řád
Reklamační řád cestovní kanceláře DUBTOUR, sro
Vážený klienti,
děkujeme za projevenou důvěru při výběru dovolené přes naši společnost. Podle aktuální situace se šířením onemocnění COVID - 19 a nařízení vlády Slovenské republiky, bude naše kancelář od pondělí 16.3 dočasně zavřená. Během této doby nás prosím kontaktujte prioritně emailem na edubai@edubai.cz, nebo telefonicky +421 2 52 62 41 44, +421 2 52 62 41 45, v urgentních případech na linku S.O.S +421 915 841 960. Prosíme Vás o strpení a porozumění. Zároveň Vás chceme ujistit, že se věnujeme každému Vašemu dotazu a budeme se snažit reagovat co nejrychleji.

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň.
nahoru
OK
Načítáva se článek...
Tato stránka používá na poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu
návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky s tím souhlasíte. Více info
PAGE_IS_OK