Všeobecné zmluvné podmienky | eDubai.cz

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech organizovaných společností DUBTOUR, s.r.o. (dále jen „všeobecné podmínky“) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu organizované poskytovatelem DUBTOUR, s.r.o. (dále jen „CK DUBTOUR“). Všeobecné podmínky CK DUBTOUR tvoří neoddělitelnou součást smlouvy o poskytnutí zájezdu, pobytu a služeb (dále jen „smlouva o zájezdu“). Podpisem smlouvy o zájezdu objednavatel potvrzuje, že tyto podmínky jsou mu známy, bere je na vědomí a souhlasí s nimi.

I. Smlouva o poskytnutí zájezdu.

 1. Pro potřeby těchto smluvních podmínek se poskytovatelem zájezdu (dále jen „poskytovatel“) rozumí společnost DUBTOUR, s.r.o., IČO: 44852568, se sídlem: Karpatská 28, 811 05 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava I., oddíl: Sro, vložka číslo 59869/B.
 2. Pro potřeby těchto smluvních podmínek se objednavatelem (dále jen „objednavatel“) rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s poskytovatelem uzavřela smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena. V případě, že na straně objednavatele vystupuje více osob, používá se i na ně označení v jednotném čísle „objednavatel“. V takovém případě jsou všechny osoby na straně objednavatele povinné plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí zájezdu společně a nerozdílně.
 3. Smlouva o poskytnutí zájezdu vzniká mezi poskytovatelem a objednavatelem na základě řádně vyplněné a podepsané smlouvy o poskytnutí zájezdu potvrzené poskytovatelem nebo jinou poskytovatelem zmocněnou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, které zprostředkovávají služby poskytovatele. Za řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu o poskytnutí zájezdu objednavatelem ve smyslu předcházející věty se považuje i řádně vyplněná a podepsaná smlouva o poskytnutí zájezdu jeho zákonným zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem.
 4. Jiná zplnomocněná cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která zprostředkovává služby objednavatele (vit odst. 3), není zplnomocněna sjednávat s objednavatelem ustanovení ve smlouvě o poskytnutí zájezdu nebo poskytovat objednavateli informace, které jsou v rozporu s popisem nebo informacemi o zájezdu uvedenými v katalogu nebo na www.edubai.cz.
 5. Objednavatel podpisem smlouvy potvrzuje, že je na základě zákona nebo zplnomocnění oprávněn jménem objednavatele zájezdu smlouvu uzavřít a že v případě uzavření smlouvy ve prospěch jiné osoby tato vyjádřila souhlas s účastí na zájezdu. Součástí smlouvy o poskytnutí zájezdu jsou všechny písemné doklady a informace, které objednavatel od poskytovatele obdrží, nebo na základě kterých objednavatel uzavře smlouvu, a to zejména nabídkový katalog nebo nabídky obdržené od poskytovatele.
 6. Podpisem smlouvy o poskytnutí zájezdu objednavatel potvrzuje, že před tím, než smlouvu uzavřel, se s jejím obsahem jakož i se všemi jejími součástmi seznámil a bezvýhradně s ní souhlasí. Zároveň potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem těchto VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK CK DUBTOUR.
 7. Smluvní vztah uzavřený bez přímého kontaktu. Na smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím telefonu, poštovní korespondence, elektronické komunikace, internetu nebo jiným způsobem bez přímého kontaktu se vztahují tyto všeobecné smluvní podmínky a jsou závaznou součástí v případě, že došlo k uzavření smluvního vztahu způsobem definovaným v tomto bodě.

II. Cena zájezdu

 1. Cenou za zájezd a všechny služby, které si objednavatel objednal nebo které jsou zahrnuté v zájezdu (dále jen „cena zájezdu“), se rozumí celková cena zájezdu uvedená ve smlouvě o zájezdu. Celková cena zájezdu zahrnuje i slevu, např. věrnostní apod., poskytnutou objednavateli výhradně při uzavření smlouvy o zájezdu, nikoli následně po podepsání smlouvy o zájezdu. Není-li ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, cena zájezdu nezahrnuje náklady objednavatele, které musí uhradit v souvislosti s dodržováním pasových, celních, vízových a jiných předpisů země místa zájezdu.
 2. Pro poskytování slev na děti je rozhodující věk dítěte k poslednímu dni zájezdu, resp. čerpání služeb.
 3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu nebo služeb, a to nejpozději do 21 dní před termínem začátku zájezdu, resp. před začátkem čerpání služeb, pokud dojde ke:
  1. zvýšení dopravních nákladů včetně ceny pohonných hmot,
  2. zvýšení plateb spojených se zajišťováním dopravy, zejména letištních, silničních, přístavních, palivových a jiných poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo zajišťovaných služeb,
  3. změně kurzu eura ke kurzu jiné měny používané při stanovování ceny zájezdu v průměru o více než 5 %.
 4. V případě, že ve smlouvě o poskytnutí zájezdu nebo v těchto smluvních podmínkách není určen způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu z důvodů uvedených v bodu 3. tohoto článku, bude takovéto zvýšení ceny zájezdu odpovídat příslušným skutečným nákladům spojeným s potřebou zvýšení ceny zájezdu.
 5. V případě nutnosti zvýšit cenu z důvodů uvedených v bodu 3 tohoto článku tak může poskytovatel učinit na základě písemného oznámení, které musí být objednavateli zasláno dopisem na adresu uvedenou objednavatelem ve smlouvě nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb a ve kterém bude přesně určen důvod a způsob zvýšení. Objednavatel je povinen doplatit vzniklý rozdíl okamžitě, nejpozději ve lhůtě uvedené v písemném oznámení o zvýšení ceny. V opačném případě je poskytovatel oprávněn postupovat podle čl. III.

III. Platební podmínky

 1. Právo na poskytnutí všech objednaných služeb vzniká objednavateli až zaplacením úplné ceny zájezdu a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb.
 2. Poskytovatel má právo požadovat při uzavření smlouvy o zájezdu zálohu v minimální výši 50 % z ceny zájezdu nebo ceny všech objednaných služeb (kromě komplexního cestovního pojištění, které musí objednavatel zaplatit v plné výši při podepsání smlouvy o zájezdu). Pokud je kalkulovaná cena letenky zájezdu vyšší než požadovaná 50 % záloha, objednavatel zaplatí zálohu minimálně ve výši ceny letenky. Zbývající část ceny za objednaný zájezd nebo za všechny objednané služby je objednavatel povinen zaplatit nejpozději do 35 dní před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb.
 3. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 35 dní před zahájením zájezdu nebo zahájením čerpání služeb je objednavatel povinen zaplatit 100 % ceny zájezdu nebo objednaných služeb při vzniku smluvního vztahu.
 4. Za objednané služby je možné platit v hotovosti (pouze do výše 5 000 EUR), bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem, přičemž za den úhrady se považuje den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet poskytovatele, resp. převzaty poskytovatelem v hotovosti.
 5. V případě nezaplacení ceny zájezdu nebo ceny za objednané služby ve lhůtách stanovených poskytovatelem je poskytovatel oprávněn písemně odstoupit od smlouvy a zájezd nebo služby neposkytnout, přičemž objednavatel je povinen uhradit všechny náklady, které poskytovateli vznikly nesplněním smluvních podmínek ze strany objednavatele. Tímto ustanovením není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody a ušlého zisku.

IV. Práva a povinnosti objednavatele

 1. K základním právům objednavatele patří:
  1. Právo na řádné poskytnutí úplně zaplaceného zájezdu a služeb.
  2. Právo na řádné poskytnutí informací týkajících se zájezdu a objednaných služeb, které jsou poskytovateli známé, jakož i obeznámení se změnami, o kterých se poskytovatel dozvěděl později.
  3. Právo kdykoli odstoupit od smlouvy, i bez udání důvodu, před začátkem čerpání služeb, a to za podmínek uvedených v čl. VI. těchto podmínek.
  4. Právo písemně oznámit poskytovateli, že zájezdu se místo něj zúčastní jiná osoba uvedená v tomto oznámení, přičemž takovéto oznámení může objednavatel uskutečnit ve lhůtě do 30 dnů před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb. Oznámení musí obsahovat výslovný souhlas nového objednavatele s uzavřenou smlouvou a prohlášení, že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu nebo podmínky, které jsou podmínkou čerpání objednaných služeb. Dnem doručení oznámení se v něm uvedená osoba stává objednavatelem, na kterého se převádějí práva a povinnosti původního objednavatele, přičemž spolu s ním společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu nebo objednaných služeb, jakož i úhradu nákladů, které poskytovateli v souvislosti se změnou objednavatele vzniknou. V případě neuhrazení ceny za objednané služby nebo nákladů souvisejících se změnou objednavatele platí čl. III. bod 5 těchto podmínek. Uvedené se vztahuje pouze na ty případy, kdy změnu objednavatelů je poskytovatel schopen zajistit; v opačném případě poskytovatel písemně upozorní na nemožnost změny původního objednavatele. Poskytovatel si účtuje za každou změnu objednavatele administrativní poplatek ve výši skutečně vzniklých nákladů, minimálně však 20 EUR na osobu.
  5. Právo na reklamaci nedostatků a chybných plnění podle čl. VIII. těchto podmínek.
  6. Právo na obdržení dokladu o povinném smluvním pojištění poskytovatele pro případ jeho úpadku, které obsahuje všechny náležitosti v souladu se zákonem Slovenské republiky č. 281/2001 Z.z. a ostatními všeobecně závaznými právními předpisy, pokud se na objednané služby tato povinnost vztahuje.
  7. Právo na kontakt na zástupce poskytovatele, na kterého se objednavatel může v průběhu celého zájezdu obrátit s žádostí o pomoc v případě problémů, a který je zároveň oprávněný přijímat a vyřizovat reklamace.
 1. K základním povinnostem objednavatele patří zejména povinnost:
  1. Poskytnout poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému zajištění zájezdu a objednaných služeb, a to zejména poskytnutím úplných a pravdivých údajů pro účely smlouvy o zájezdu a ostatních potřebných dokladů, jakož i předložením příslušných podkladů a dokumentů, kterými je poskytnutí služeb podmíněné. V případě řádného nesplnění této povinnosti je objednavatel povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady a škodu, která poskytnutím nesprávných a neúplných údajů (např. nesprávně uvedené jméno na vystavené letence) poskytovateli vznikla.
  2. Nahlásit předem čerpání služeb jinými osobami než státními příslušníky SR; v opačném případě poskytovatel neodpovídá za řádné zajištění zájezdu nebo poskytnutí služeb těmto osobám. Jiní než slovenští státní příslušníci odpovídají sami za splnění všech potřebných náležitostí (např. pasových, celních, devizových a jiných předpisů země místa zájezdu), kterými je poskytnutí zájezdu a čerpání služeb v SR a v zahraniční podmíněno.
  3. Zaplatit celou cenu za všechny objednané a se zájezdem související služby ve smyslu čl. II. těchto podmínek a v případě potřeby prokázat tuto skutečnost dokladem, který objednavatel obdrží od poskytovatele; v opačném případě může poskytovatel odstoupit od smlouvy a má kromě storno poplatku právo i na náhradu škody, která porušením povinnosti ze strany objednavatele poskytovateli vznikla.
  4. V případě oznámení dodatečných změn ohledně zájezdu nebo objednaných služeb oznámit bezodkladně, avšak nejpozději ve stanovené lhůtě, písemně stanovisko poskytovateli.
  5. Převzít od poskytovatele všechny doklady potřebné k čerpání objednaných a zaplacených služeb a zkontrolovat správnost údajů v nich uvedených.
  6. V případě, že zjistí nesprávnost údajů podle čl. IV. bod 2 písm. e), je povinen o tom bezodkladně informovat poskytovatele.
  7. Při čerpání služeb se přesně řídit pokyny a informacemi oznámenými poskytovatelem nebo jeho zástupci v SR nebo v zahraničí, dodržovat časy a místa odjezdů a na vlastní odpovědnost si zajistit veškeré potřebné cestovní doklady a splnit další podmínky potřebné pro čerpání služeb (pas, víza, doklady o pojištění, očkování apod.).
  8. Řídit se pokyny průvodce nebo zástupců poskytovatele a dodržovat stanovený program zájezdu a příslušné právní předpisy navštívené země jakož i místa pobytu a objektu; v případě jejich porušení nebo při závažném narušování programu zájezdu nebo čerpání služeb je poskytovatel oprávněn odepřít objednavateli jejich poskytnutí, čímž objednavatel ztrácí právo na tyto, jakož i na další nevyužité služby, a to bez nároku na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
  9. Sám nést odpovědnost a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním v době zájezdu nebo čerpání služeb způsobil v dopravním prostředku, v ubytovacím zařízení nebo jiné osobě.
  10. Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka po dobu celého zájezdu a stejně tak zajistit potřebný doprovod i u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.
  11. Respektovat bezpečnostní předpisy a pokyny související s bezpečností přepravy jakož i podrobit se pokynům personálu na palubě letadla, respektovat zákaz kouření na palubě letadla, nechovat se agresivně vůči spolucestujícím apod. Při nesplnění povinností uvedených v předcházející větě je vyloučena jakákoliv odpovědnost poskytovatele za neúčast objednavatele na zájezdu či za nemožnost řádného využívání objednaných služeb.

V. Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen:

 • mít po celou dobu prodeje zájezdu uzavřenou smlouvu s pojišťovnou o pojištění zájezdu pro případ úpadku,
 • odevzdat objednavateli garanční list, který prokazuje splnění podmínky poskytovatele při sepsání smlouvy o zájezdu,
 • nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu poskytnout objednavateli jméno a telefonický kontakt na zástupce (čl. IV. bod. 1 písm. g).

VI. Změna dohodnutých služeb

 1. Pokud je poskytovatel nucen před zahájením zájezdu změnit podstatnou podmínku smlouvy o zájezdu, navrhne objednavateli změnu smlouvy; za změnu podstatných podmínek smlouvy se nepovažuje změna ubytovacího zařízení v cílové destinaci, pokud je zajištěné ubytování a ostatní služby s ním spojené ve stejné nebo vyšší kategorii nebo standardu, změna stanoveného programu zájezdu z důvodů, za které není poskytovatel odpovědný nebo vzniknou zásahem vyšší moci, nezajištění služeb průvodce nebo delegáta poskytovatele, ani změna letecké společnosti, typu letadla a času letu. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí se v návrhu nová cena uvést. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí nebo zda od smlouvy odstoupí bez zaplacení smluvní pokuty. Rozhodnutí objednavatele musí objednavatel písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě určené poskytovatelem v návrhu změny. Jinak platí, že s navrženou změnou souhlasí.
 2. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo zrušit zájezd v důsledku událostí, kterým není možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností.
 3. Pokud poskytovatel zruší zájezd, je povinen tuto skutečnost objednavateli písemně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před začátkem zájezdu; v kratší lhůtě tak může poskytovatel učinit, pouze pokud k tomu existují velmi závažné důvody.
 4. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu před jeho začátkem nebo pokud objednavatel odstoupí od smlouvy o zájezdu podle oddílu 1, má objednavatel právo žádat, aby mu poskytovatel na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd přinejmenším v takové kvalitě, která odpovídá službám dohodnutým v původní smlouvě, pokud poskytovatel může takovýto zájezd nabídnout. Při uzavření nové smlouvy o zájezdu se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Pokud je cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je poskytovatel povinen tento rozdíl objednavateli bezodkladně vrátit.
 5. Na základě individuálního přání objednavatele může, není však povinen, poskytovatel provést změny podmínek dohodnutých ve smlouvě o zájezdu, je-li to možné. Provedení takových změn může podléhat zpoplatnění ve výši minimálně 20 EUR za každou změnu. Týká se to zejména změny jména a příjmení účastníka zájezdu, počtu osob, termínu, nástupního místa, typu ubytovacího zařízení apod. V případě, že je takováto změna požadována ve lhůtě kratší než 45 dní před začátkem zájezdu, považuje se uvedený požadavek za odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany objednavatele a objednavatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

VII. Odstoupení od smlouvy objednavatelem a storno poplatky

 1. Objednavatel má právo kdykoliv před začátkem čerpání služeb od smlouvy odstoupit, a to na základě písemného oznámení, které je účinné dnem jeho doručení poskytovateli nebo osobního předání v kterémkoli prodejním místě. Při odstoupení od smlouvy je objednavatel povinen uhradit poskytovateli následující storno poplatky (uváděné částky platí pro 1 osobu bez rozdílu věku):
  1. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z ceny zájezdu, pokud objednavatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 61 a více dní před termínem začátku čerpání služeb,
  2. skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z ceny zájezdu, pokud objednavatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 60–36 dní před termínem začátku čerpání služeb,
  3. ve výši 100 % ceny zájezdu, pokud objednavatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě 35 a méně dní před termínem začátku čerpání služeb.
 2. V případě, že jeden z vícero objednavatelů v rámci jedné smlouvy o poskytnutí zájezdu zruší svou účast na zájezdu (např. storno jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji) a smluvní strany se nedohodnou jinak, je tento objednavatel povinen uhradit v rámci storno poplatků i příplatek za jednolůžkový pokoj; podobně to platí při obsazování ubytování, které je kalkulováno pro vyšší počet osob nebo pevně stanovený počet osob. Pro určení počtu dní při výpočtu storno poplatků se započítává i den, kdy došlo k řádnému odstoupení od smlouvy. Stejně se postupuje i v případě zrušení jedné smlouvy o poskytnutí zájezdu v případě, že objednavatel měl společné ubytování nebo služby s jiným objednavatelem na základě jiné smlouvy o poskytnutí zájezdu.
 3. V případě, že objednavatel nenastoupí na zájezd nebo nezačne čerpat zajištěné služby z jakéhokoli důvodu nebo na základě vlastního rozhodnutí je nečerpá vůbec nebo z části, nemá nárok na vrácení části ceny zájezdu za nečerpané služby.
 4. V případě žádosti objednavatele o změnu termínu nebo ubytování podle původní objednávky na novou a pokud je poskytovatel schopen takovouto změnu zajistit, postupuje se jako při stornu původní objednávky a zavedení nové, přičemž platí storno podmínky podle tohoto článku, pokud není dohodnuto jinak.

VIII. Reklamační řízení a odpovědnost za škodu, alternativní řešení sporů

V případě, že rozsah a kvalita služeb zájezdu jsou na nižší než dohodnuté úrovni, vzniká účastníkovi zájezdu právo na reklamaci služeb.
Účastník zájezdu je povinen uplatnit právo na odstranění chybně poskytnuté služby bez zbytečného odkladu, a to přímo na místě u dodavatele služby nebo zástupce poskytovatele tak, aby mohla být sjednána okamžitá náprava. Pokud není možné okamžitě sjednat nápravu, musí být sepsán písemný záznam s přesným označením zájezdu a předmětem reklamace. Záznam podepíše pověřený zástupce poskytovatele nebo dodavatele služeb a reklamující. Tento potvrzený písemný záznam ještě není považován za reklamaci a účastník zájezdu je povinen ho předložit spolu s reklamací bezodkladně poskytovateli, nejpozději však do tří měsíců od ukončení zájezdu, jinak jeho právo zaniká.
Na všechny reklamace uskutečněné v souladu s těmito podmínkami je poskytovatel povinen odpovídat písemnou formou, a to nejpozději do 30 dní od obdržení reklamace.
Poskytovatel je odpovědný vůči objednavateli jen za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy.
Za předmět reklamace se nepovažují takové majetkové škody a újmy, které jsou předmětem pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové újmy, které jsou z pojištění vyňaty. Pokud účastník zájezdu úplně nebo zčásti nevyužije objednané a zaplacené a poskytovatelem zajištěné služby, nevzniká účastníkovi zájezdu nárok na úhradu ani slevu z ceny takovýchto služeb.
Práva, která objednavateli případně vznikla z důvodů, že mu byl proti jeho vůli odmítnut nástup do letadla, že byl jeho let zrušen nebo má zpoždění, a které mu z těchto důvodů přiznává nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11.2.2004, kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad a pomoci cestujícím při odmítnutí nástupu do letadla, v případě zrušení nebo dlouhého zpoždění letů, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, objednavatel uplatní u příslušného leteckého dopravce. Jejich uspokojením zanikají odpovídající práva objednavatele vůči cestovní kanceláři DUBTOUR.
Poskytovatel upozorňuje na možnost zpoždění dopravních prostředků z důvodu zhoršení průjezdnosti cest a hraničních přechodů, z důvodu nepříznivého počasí, případně z technických a provozních důvodů. Poskytovatel neodpovídá za úroveň těch služeb, které si objednavatel sám objedná u třetích osob, např. použije-li vlastní dopravu (letenku), je sám odpovědný za dodržení termínu nástupu a ukončení služeb poskytnutých poskytovatelem.
Výše náhrady škody jakož i všechny ostatní nároky související s leteckou dopravou, která je součástí poskytovaných služeb (ztráta, poškození, opožděné dodání zavazadel, zpoždění letadla, změna termínu letu apod.) se řídí příslušnými předpisy platnými pro leteckou dopravu (výše uvedené nařízení ES).
Poskytovatel není odpovědný za nezávislé rozhodování při udělování víz do zemí, které mají vízovou povinnost pro občany České republiky a občany jiných zemí, neodpovídá za škodu v případě neudělení víz, i když objednavatel dodal požadované podklady.
Udělit nebo neudělit vstupní vízum je vždy v pravomoci příslušného státu, pro který je o vízum žádáno.

Alternativní řešení sporů
Na všechny reklamace uskutečněné v souladu s těmito podmínkami je poskytovatel povinen odpovídat písemnou formou, a to nejpozději do 30 dní od obdržení reklamace. Pokud poskytovatel odpoví na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dní od jejího odeslání, objednavatel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu (dále jen subjekt AŘS) podle zákona Slovenské republiky 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Subjekty AŘS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Z.z., jejichž aktualizovaný seznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Návrh musí obsahovat povinné náležitosti a objednavatel jej podá určeným způsobem; to vše podle § 12 Zákona 391/2015 Sb. Objednavatel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Tato platforma je využitelná pouze pro spotřebitelské spory vycházejících ze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů může využít jen objednavatel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi objednavatelem a poskytovatelem vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku; není možné je využít při uzavření smlouvy na kamenné pobočce společnosti DUBTOUR. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, u kterých hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt AŘS může od objednavatele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR včetně DPH.

IX. Cestovní pojištění

Pojištění proti insolvenci poskytovatele.
Poskytovatel splnil své povinnosti ohledně povinného smluvního pojištění zájezdů pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 281/2001 Z.z., na základě čehož bude objednavatelovi pokryto následující:

 • doprava z místa pobytu v zahraničí do SR, pokud je doprava součástí zájezdu,
 • zaplacená záloha nebo cena zájezdu, pokud se zájezd neuskutečnil,
 • rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, pokud byl zájezd poskytnut částečně.

Pojištění je součástí každého zakoupeného zájezdu a vztahuje se jen na zájezdy zakoupené v termínu, který je uveden v garančním listu.

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu.
Poskytovatel všem svým klientům doporučuje při uzavření smlouvy o zájezdu uzavřít také „Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu“ (uvedené ve smlouvě o zájezdu) zahrnující 15 pojistných rizik a 4 typy pojištění.

Pojištění storna zájezdu Typ A1 EXTRA
– 100 % storno poplatku max. 1 000 EUR/osobu, celkem max. 3 000 EUR

Pojištění storna zájezdu Typ A3 EXTRA
– 100 % storno poplatku max. 3 000 EUR/osobu, celkem max. 9 000 EUR

Pojištění storna zájezdu – 3 % z ceny nad 3 000 EUR
– 100 % storno poplatku max. 9 000 EUR/osobu, celkem max. 27 000 EUR

Pojištění zpoždění letadla UNION EXTRA
– Ubytování v místě odletu 120 EUR/den, max. 5 dní
– denní odškodnění 30€/1 den max. 5dní
– náhradní hromadná doprava do vlasti max. 500 €

X. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednavatele jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR").
Zadavatel zpracovává osobní údaje objednavatele podle informací uvedených v dokumentu INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE - VŮČI ZÁKAZNÍKŮM, který můžete najít zde.
Objednatel je povinen uvádět správně a pravdivé osobní údaje a bez zbytečného odkladu informovat zadavatele o změně ve svých osobních údajích.

XI. Záverečné ustanovenia

Tyto všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře DUBTOUR jsou zpracovány ve smyslu zákona č. 281/2001 Z.z. o podmínkách podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur, ve znění zákona č. 186/2006 Z.z. změny a doplnění občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů.Platnost těchto smluvních podmínek se vztahuje na zájezdy a služby poskytované poskytovatelem, s výjimkou případů, kdy poskytovatel předem písemně dohodne s objednavatelem jiný rozsah vzájemných práv a povinností.
Všechny údaje a skutečnosti týkající se služeb, cen a cestovních podmínek poskytovatele, které jsou ve smlouvě o poskytnutí zájezdu obsažené, odpovídají informacím známým v době obdržení cenové nabídky a poskytovatel si vyhrazuje právo je do doby uzavření smlouvy o zájezdu s objednavatelem měnit.
Objednavatel svým podpisem na smlouvě o poskytnutí zájezdu prohlašuje, že souhlasí s tím, aby cestovní kancelář DUBTOUR zpracovávala osobní údaje ve smyslu čl. X. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že je zplnomocněn podpisem smlouvy o poskytnutí zájezdu udělit souhlas i ke zpracování osobních údajů všech osob uvedených ve smlouvě o poskytnutí zájezdu a poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny i zaměstnancům DUBTOUR, s.r.o. a dále osobám, které jsou oprávněny služby zajišťované cestovní kanceláří DUBTOUR nabízet a poskytovat.

Proč cestovat do Emirátů? Proč cestovat do Emirátů? Emiráty jsou jednou z nejlepších turistických destinací světa. Více informací o SAE, které by vás mohly inspirovat.
Jak si správně vybrat? Jak si správně vybrat? Užitečné rady a doporučení, které Vám mohou pomoci s výběrem vaší dovolené ve Spojených Arabských Emirátech.
Proč cestovat s eDubai.cz? Proč cestovat s eDubai.cz? Jsme největší cestovní kancelář v České republice a na Slovensku, která se specializuje na Spojené arabské emiráty (SAE).
Základní informace Základní informace Spojené arabské emiráty jsou moderní a kosmopolitní. Oficiálním náboženstvím je Islám, který je v mnohém spjat s místní...
Počasí Počasí Jaké je počasí v Dubaji? Kdy a ve kterých měsících je nejlepší cestovat do Emirátů?
Ramadán Ramadán Co je Ramadán? Ovlivní Vás během dovolené?
Garanční list Garanční list
nahoru
OK
Tyto webové stránky používají soubory cookie, pro zlepšení kvality našich služeb. Více informací
Souhlasím
PAGE IS OK