Ochrana osobních údajů | eDubai.cz

GDPR - ochrana osobních údajů

Informační povinnost provozovatele vůči klientům

Podle článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“),

Dovolujeme si vás stručně informovat o zpracování vašich osobních údajů.

I. KDO JE PROVOZOVATELEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

DUBTOUR, s.r.o., se sídlem Karpatská 28, 811 08 Bratislava, IČO: 44852568, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 59869/B (dále jen „provozovatel“)

KONTAKT:
edubai@edubai.cz | +420 277 278 622

II. V JAKÝCH SITUACÍCH BUDE PROVOZOVATEL VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje zpracováváme bez vašeho souhlasu pouze v případech, kdy nám platné právní předpisy takové zpracování dovolují. Osobní údaje, které nám poskytujete na základě smlouvy, zvláštního předpisu nebo na základě oprávněného zájmu, nám musíte poskytnout, v opačném případě vám naše služby nemůžeme poskytovat.

Bez vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje pouze v těchto případech a na základě následujících právních podkladů:

 • Nabídka a prodej zájezdů, uzavírání smluv o zájezdu, poskytování jiných služeb cestovního ruchu, a to na základě smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jiné služby cestovního ruchu, resp. na základě oprávněného zájmu provozovatele a třetích stran a na základě zákona o zájezdech, jakož i jiných zvláštních předpisů upravujících služby cestovního ruchu;
 • Reklamace – evidence a vyřizování reklamací na základě zvláštních právních předpisů;
 • Plnění povinností vyplývajících z účetních předpisů, vedení účetní agendy, správy účetních dokladů na základě zvláštních právních předpisů;
 • Podpora prodeje: marketingové nabídky, newsletter, zasílání katalogů, informace o produktech a novinkách pro klienty, kteří s námi již cestovali, nebo jim byla poskytnuta jiná služba cestovního ruchu, údaje týkající se předešlých požadavků klientů pro zasílání příslušných nabídek, a to na základě oprávněného zájmu provozovatele;
 • Vedení knihy došlé a odeslané korespondence podle zvláštního právního předpisu;
 • Monitorování prostoru provozovny a bezprostředního prostoru před provozovnou za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, odhalování kriminality, ochrany majetku, života nebo zdraví provozovatele, klientů a třetích stran.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat rovněž na základě vašeho souhlasu, o který vás při každé takové operaci můžeme požádat. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, tzn. je na vašem rozhodnutí, zda nám osobní údaje poskytnete, nebo ne. V případě, že nám souhlas udělíte, můžete ho následně kdykoliv odvolat.

Pouze s vaším souhlasem můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v následujících případech:

 • Podpora prodeje: marketingové nabídky, newsletter, zasílání katalogů, informace o produktech a novinkách jakýmkoliv zájemcům (ne v pozici klienta provozovatele);
 • Fotografie – zhotovování, ukládání, zveřejňování pro účely propagace provozovatele a jeho činnosti, ať již byly zhotovené na zájezdu provozovatelem nebo jeho zástupcem, nebo zaslané samotným účastníkem zájezdu (klientem).
 • Údaje o zdravotním stavu, jako je zdravotní postižení, alergie a jiné informace týkající se zdraví, které nám o sobě poskytujete s výslovným souhlasem za účelem zajištění všech vámi požadovaných cestovních služeb pro vaši spokojenost a komfort.

III. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, PRO NĚŽ JSOU ZPRACOVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel někdy zpracovává vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu i na základě svého oprávněného zájmu na zpracování nebo na základě oprávněného zájmu třetích stran. Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje na základě těchto oprávněných zájmů:

 • Oprávněný zájem provozovatele a spolucestujících, resp. cestujících, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu nebo o poskytnutí jiné služby cestovního ruchu uzavřená, aby mohla být poskytnuta objednaná služba cestovního ruchu (zájezd);
 • Oprávněný zájem provozovatele na zpracování osobních údajů obdarovaného pro účely uplatnění dárkového poukazu a zároveň oprávněný zájem dárce i obdarovaného na realizaci zájezdu za dárkový poukaz;
 • Oprávněný zájem – přímý marketing pro klienty, kteří s námi již cestovali nebo jim byla poskytnuta jiná služba cestovního ruchu;
 • Oprávněný zájem provozovatele na zabezpečení serveru, jakož i na zabezpečení svého podnikání, oprávněný zájem na řádném fungovaní webové stránky (cookies) a pro potřeby přímeho marketingu;
 • Ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, odhalování kriminality, ochrana majetku, života nebo zdraví provozovatele a třetích stran prostřednictvím kamerového systému v provozovně provozovatele.

IV. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Zpracováváme o vás běžné osobní údaje i zvláštní kategorii osobních údajů, zejména

 • Jméno, příjmení, datum narození, podpis, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo (pro účely cestovního pojištění), číslo pasu, místo a datum vydání, datum platnosti, státní příslušnost, státní občanství a kopie pasu (zejména pro účely vyřízení víz), údaje o bankovním účtu (pro účely vrácení finančních prostředků při vyřízení reklamace i při platbě), pohlaví (pro účely ubytování s osobou stejného pohlaví při skupinových zájezdech), údaje o specifických požadavcích (diety, asistence), údaje o zdravotním stavu (zdravotní postižení, údaje o poskytnutém ošetření pro účely vyřízení pojistné události), údaje o destinaci, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách;
 • Údaje týkající se předešlých požadavků klientů pro zasílání příslušných nabídek;
 • IP adresa, cookies, logy (zejména při poskytování služeb přes webové stránky a pro marketingové účely, více info zde), jiné údaje o subjektech údajů, které získáváme ze serverů;
 • Obrazový záznam – kamerový záznam.

V. PO JAKOU DOBU BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Při ukládání osobních údajů se řídíme zvláštními předpisy, které nám stanoví lhůty pro jejich ukládání, a/nebo základními zásadami GDPR ohledně ukládání a likvidace osobních údajů.

Osobní údaje zpracované na základě vašeho souhlasu ukládáme vždy jen po dobu, pro kterou jste nám souhlas poskytli.

VI. Z JAKÝCH ZDROJŮ POCHÁZEJÍ TYTO INFORMACE?

Osobní údaje, které o vás zpracováváme, pocházejí od vás a poskytli jste nám je např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je oznámili během naší spolupráce nebo nám je poskytla jiná osoba, která ve váš prospěch objednala naše služby, resp. prostřednictvím naší cestovní agentury, kde jste si náš zájezd objednali.

VII. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • Našim smluvním partnerům, jejichž prostřednictvím zajišťujeme služby cestovního ruchu, které jste si u nás objednali (partnerské cestovní kanceláře a handlingoví partneři, ubytovací zařízení, dopravci, průvodci a delegáti, pojišťovny, jiní poskytovatelé cestovních služeb);
 • Našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s odběrateli, a to dodavatelům informačních technologií (poskytovatel webhostingu, služby e-mailového marketingu, správy IT) a poskytovatelům služeb účetnictví;
 • Cestovním agenturám, jejichž prostřednictvím jste si u nás objednali služby cestovního ruchu;
 • Jiným subjektům v případech, kdy nám právo nebo povinnost poskytnutí vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudem, policií apod.).

VIII. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Jelikož jsme cestovní kanceláří zaměřenou na organizování zahraničních zájezdů a poskytování služeb cestovního ruchu v zahraničí, pro zajištění objednaných služeb poskytujeme vaše osobní údaje rovněž našim smluvním partnerům do zahraničí.

V případě, že se jedná o třetí země, které nezaručují vhodnou úroveň ochrany osobních údajů, poskytujeme další záruky ochrany vašich osobních údajů, a to

 1. Standardní smluvní doložky jako součást smlouvy s obchodním partnerem z třetí země,
 2. Při jednorázovém předání nebo objektivní nemožnosti použít u příjemce (hotel, dopravce, jiný poskytovatel služeb) standardní smluvní doložky se předání realizuje pouze podle čl. 49 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, tzn. předání je nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a provozovatelem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo je předání nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, která byla uzavřena v zájmu subjektu údajů mezi provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, nebo
 3. Předání je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

IX. JAKÁ PRÁVA MÁTE PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Právo na přístup – můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Provozovatel poskytne rovněž kopii zpracovaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz – můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud nastane některý z těchto případů:
  1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. V minulosti jste nám se zpracováním poskytli souhlas, který odvoláte, a my zároveň nejsme oprávněni zpracovávat předmětné osobní údaje bez vašeho souhlasu;
  3. Vznesete námitku proti zpracování prováděném ve zvláštních situacích podle GDPR (plnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu, oprávněný zájem provozovatel nebo profilování) a nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo
  4. Vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
  5. Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
  6. Osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, která se na provozovatel vztahuje;
  7. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle GDPR.
 • Právo na omezení zpracování – můžete provozovatel požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud nastane některý z těchto případů:
  1. Popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. Zpracování je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů ve zvláštních situacích podle GDPR (úkol provedený ve veřejném zájmu, oprávněný zájem provozovatel nebo profilování), a to do doby, než bude ověřeno, že nad vašimi oprávněnými důvody převažují oprávněné důvody provozovatel.
 • Právo na přenositelnost údajů – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě
  1. Vašeho souhlasu nebo
  2. Je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou
  a zároveň se jedná o automatizované zpracování, máte právo žádat o předání osobních údajů jinému provozovateli. To platí, pokud jste osobní údaje poskytli provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u provozovatele pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu provozovatele a vždy tehdy, když vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, včetně profilování.
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Vaše práva mohou být omezena příslušným právem EU nebo členského státu.
Subjekt údajů může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Pokud subjekt údajů požádá o výkon práva, je povinen provozovateli prokázat svou totožnost.
Počasí v Emirátech Počasí v Emirátech Počasí na Maledivách Počasí na Maledivách Počasí na Mauriciu Počasí na Mauriciu Počasí na Seychelách Počasí na Seychelách Ramadán Ramadán Garanční list Garanční list FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Reklamační řád Reklamační řád

Mohlo by vás zajímat

Počasí v Emirátech Počasí v Emirátech
Jaké je počasí v Dubaji? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat do Emirátů?
Počasí na Maledivách Počasí na Maledivách
Jaké je počasí na Maledivách? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Maledivy?
Počasí na Mauriciu Počasí na Mauriciu
Jaké je počasí na Mauriciu? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Mauricius?
Počasí na Seychelách Počasí na Seychelách
Jaké je počasí na Seychelách? Kdy av nichž měsících je nejlepší cestovat na Seychely?
Ramadán Ramadán
Co je Ramadán? Ovlivní Vás během dovolené?
Garanční list Garanční list
GDPR - ochrana osobních údajů GDPR - ochrana osobních údajů
FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky
Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech organizovaných DUBTOUR, s.r.o.
Reklamační řád Reklamační řád
Reklamační řád cestovní kanceláře DUBTOUR, sro
Vážený klienti,
děkujeme za projevenou důvěru při výběru dovolené přes naši společnost. Podle aktuální situace se šířením onemocnění COVID - 19 a nařízení vlády Slovenské republiky, bude naše kancelář od pondělí 16.3 dočasně zavřená. Během této doby nás prosím kontaktujte prioritně emailem na edubai@edubai.cz, nebo telefonicky +421 2 52 62 41 44, +421 2 52 62 41 45, v urgentních případech na linku S.O.S +421 915 841 960. Prosíme Vás o strpení a porozumění. Zároveň Vás chceme ujistit, že se věnujeme každému Vašemu dotazu a budeme se snažit reagovat co nejrychleji.

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň.
nahoru
OK
Načítáva se článek...
Tato stránka používá na poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu
návštěvnosti soubory cookie. Používáním této stránky s tím souhlasíte. Více info
PAGE_IS_OK