Reklamační řád

Reklamační řád cestovní kanceláře DUBTOUR GROUP s.r.o., se sídlem Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko zapsaná v obchodním rejstříku Mestského soudu Bratislava III. vložka číslo 170231/B, IČ:55486266 (dále jako "CK DUBTOUR GROUP") vztahujícího se na služby poskytované na základě smlouvy o zájezdu a ostatní služby, na základě zákona č. 170/2018 Sb o zájezdech, spojených službách cestovního ruchu, některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu ao změně některých zákonů, účinný od 1.1.2019 (dále jako "zákon o zájezdech").

I. Pro služby poskytované na základě smlouvy o zájezdu

 1. CK DUBTOUR GROUP odpovídá za porušení smlouvy o zájezdu, a to i tehdy, pokud mají povinnosti jiní poskytovatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu (dále jen "porušení smlouvy o zájezdu").
 2. Pokud některá ze služeb cestovního ruchu není poskytnuta v souladu se smlouvou o zájezdu, zákonem o zájezdu nebo zvláštním předpisem nebo pokud nemá vlastnosti, které cestující s ohledem na nabídku a zvyklosti důvodně očekával, cestující je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit CK DUBTOUR GROUP nebo jejích pověřenému zástupci.
 3. CK DUBTOUR GROUP je povinna v přiměřené lhůtě určené cestujícím provést nápravu uvedením služby cestovního ruchu do souladu se smlouvou o zájezdu, zákonem o zájezdech nebo zvláštním předpisem nebo s dostatečnými očekáváním cestujícího, pokud je to vzhledem k okolnostem možné nebo pokud to nezpůsobí CK nepřiměřené náklady vzhledem na rozsah porušení cestovní smlouvy a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
 4. Určení lhůty podle odstavce 3 tohoto článku není nutné, pokud cestovní kancelář oznámí cestujícímu, že nápravu neprovede, nebo náprava nesnese odklad vzhledem ke zvláštní zájem cestujícího.
 5. Pokud CK DUBTOUR GROUP neprovede nápravu podle odstavce 3 tohoto článku, nabídne cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu i když návrat cestujícího na místo odjezdu není zajištěn podle smlouvy o zájezdu, přičemž tyto náhradní služby cestovního ruchu musí být
  1. stejné kvality nebo vyšší kvality, než je uvedena ve smlouvě o zájezdu, bez dodatečných nákladů pro cestujícího nebo
  2. nižší kvality, než je uvedena ve smlouvě o zájezdu, s nabídkou přiměřené slevy z ceny těchto služeb cestovního ruchu.
 6. Cestující může odmítnout náhradní služby cestovního ruchu nabídnuté CK DUBTOUR GROUP podle odstavce 5 tohoto článku, pokud náhradní služby cestovního ruchu nejsou srovnatelné se službami cestovního ruchu uvedenými ve smlouvě o zájezdu nebo nabídnuta sleva z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu nižší kvality není přiměřená. Pokud poskytnutí náhradních služeb cestovního ruchu cestující v souladu s první větou odmítne nebo tyto náhradní služby cestovního ruchu nemůže z objektivních důvodů přijmout, cestující pokračuje v užívání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem oznámení podle odstavce 2 tohoto článku, a CK DUBTOUR GROUP poskytne cestujícímu přiměřenou slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které byly předmětem oznámení podle odstavce 2 tohoto článku.
 7. Pokud CK DUBTOUR GROUP neprovede nápravu podle odstavce 3 tohoto článku ani nezajistí cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu podle odstavce 5 tohoto článku, cestující má právo
  1. provést nápravu sám a požadovat od CK DUBTOUR GROUP náhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených,
  2. odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného a požadovat přiměřenou slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které nebyly poskytnuty řádně a včas, pokud jde o podstatné porušení smlouvy o zájezdu.
 8. CK DUBTOUR GROUP je povinna vyhotovit ve spolupráci s cestujícím písemný záznam a předat cestujícímu kopii tohoto písemného záznamu, pokud
  1. neprovede nápravu podle odstavce 3 a odstavce 5 písm. a), vše tohoto článku,
  2. zajistí cestujícímu náhradní služby cestovního ruchu podle odstavce 5 písm. b) tohoto článku,
  3. cestující v souladu s odstavcem 6 první větou náhradní služby cestovního ruchu odmítne nebo je nemůže z objektivních příčin přijmout,
  4. cestující podle odstavce 7 písm. a) tohoto článku provede nápravu sám.
 9. Cestující má právo uplatnit reklamaci zájezdu do dvou let od skončení zájezdu, nebo pokud se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle smlouvy o zájezdu. Pokud je to možné, cestující při uplatnění reklamace přiloží písemný záznam podle odstavce 8 tohoto článku.
 10. Cestující má právo na přiměřenou slevu podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 nebo odstavce 7, vše tohoto článku. Pokud CK DUBTOUR GROUP neprokáže, že porušení smlouvy o zájezdu způsobil cestující, je povinna cestujícímu do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace vrátit část ceny podle první věty s přihlédnutím k závažnosti a dobu trvání porušení cestovní smlouvy; tím není dotčeno právo cestujícího požadovat náhradu škody.
 11. Pokud je součástí zájezdu i přeprava cestujícího, CK DUBTOUR GROUP v případech podle odstavce 6 a odstavce 7 písm. b), vše tohoto článku, zajistí repatriaci srovnatelnou přepravou, a to neprodleně a bez dodatečných nákladů pro cestujícího.
 12. Pokud je ve smlouvě o zájezdu osoba cestující, která podléhá vízové povinnosti a nebudou jí uděleny víza pro vstup do země, nemá právo na reklamaci zájezdu z důvodu, že mu nebyly uděleny víza, jelikož CK DUBTOUR GROUP nemá možnost ovlivnit tuto skutečnost.
 13. Pokud v důsledku neodvratitelných a mimořádných okolností není možné zajistit návrat cestujícího podle smlouvy o zájezdu, CK DUBTOUR GROUP hradí náklady na potřebné ubytování, pokud je to možné stejné kategorie a třídy, v trvání nejvýše tří nocí na jednoho cestujícího. Pokud jsou ve zvláštních předpisech o právech cestujících platných pro příslušné dopravní prostředkyna návrat cestujícího stanovené delší lhůty, použijí se tyto delší lhůty.
 14. Omezení nákladů na ubytování podle odstavce 13 tohoto článku se nevztahuje na osoby se sníženou pohyblivostí a osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy, nezletilých bez doprovodu nebo osoby, které potřebují zvláštní lékařskou péči, pokud byla CK DUBTOUR GROUP o jejich zvláštních potřebách informována nejméně 48 hodin před zahájením zájezdu.
 15. CK DUBTOUR GROUP se nemůže odvolávat na neodvratitelné a mimořádné okolnosti pro účely omezení odpovědnosti uhradit náklady na ubytování podle odstavce 13 tohoto článku, pokud se na tyto okolnosti nemůže odvolávat příslušný poskytovatel přepravy.
 16. Cestující je oprávněn oznámení, žádost, reklamaci nebo stížnost (dále jen "podnět"), které se týkají poskytování zájezdu, doručovat přímo cestovní agentuře, jejímž prostřednictvím si zájezd zakoupil. Cestovní agentura je povinna postoupit obdržela podnět CK DUBTOUR GROUP neprodleně. Den doručení podnětu cestovní agentuře se považuje za den doručení CK DUBTOUR GROUP.
 17. CK DUBTOUR GROUP poskytne přiměřenou pomoc cestujícímu v potížích neprodleně, a to i za okolností uvedených v § 22 odst. 12 zákona o zájezdech, zejména poskytnutím
  1. vhodných informací o službách zdravotní péče, místních orgánech a zastupitelském úřadě České republiky,
  2. pomoci cestujícímu s komunikací na dálku as nalezením náhradního řešení problému.
 18. Pokud se cestující ocitne v nesnázích v důsledku svého úmyslného jednání nebo své nedbalosti, CK DUBTOUR GROUP je oprávněna požadovat od cestujícího za poskytnutou pomoc úhradu. Výše úhrady nesmí přesáhnout výšku skutečných nákladů, které vznikly CK DUBTOUR GROUP poskytnutím pomoci cestujícímu.
 19. Cestující má kromě práva na přiměřenou slevu odst. 5 písm. b) , odst. 6 nebo odst. 7 i právo na přiměřenou náhradu majetkové škody a také právo na náhradu přiměřené nemajetkové újmy, která mu vznikla v důsledku podstatného porušení smlouvy o zájezdu, za které odpovídá CK DUBTOUR GROUP. Náhradu této škody poskytne CK DUBTOUR GROUP cestujícímu neprodleně.
 20. CK DUBTOUR GROUP může zbavit odpovědnosti za škodu pouze tehdy, pokud prokáže, že porušení cestovní smlouvy bylo způsobeno
  1. cestujícím,
  2. třetí osobou, která není poskytovatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, pokud porušení nebylo možné předvídat ani odvrátit, nebo
  3. neodvratitelnými a mimořádnými okolnostmi.
 21. Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Evropská unie vázána, omezí rozsah náhrady škody nebo podmínky, za jakých ji má uhradit poskytovatel služby cestovního ruchu poskytované v rámci zájezdu, stejná omezení se vztahují i na CK DUBTOUR GROUP. Pokud mezinárodní smlouva, kterou Evropská unie není vázána, omezí náhradu škody, kterou má zaplatit poskytovatel služby, stejná omezení se vztahují i na CK DUBTOUR GROUP.
 22. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody podle tohoto článku nesmí přesáhnout trojnásobek celkové ceny zájezdu. Dohoda podle předchozí věty se nevztahuje na zranění, úmyslně způsobenou škodu nebo škodu způsobenou z nedbalosti.
 23. Právo na náhradu škody podle tohoto článku nebo na přiměřenou slevu, nemá vliv na práva cestujících podle zvláštních předpisů. Náhrada škody nebo přiměřená sleva podle tohoto zákona a náhrada škody nebo snížení ceny na základě zvláštních předpisů se od sebe odečtou. Plnění CK DUBTOUR GROUP bude sníženo o plnění podle zvláštních předpisů.
 24. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že si cestující uplatní právo na náhradu škody nebo snížení ceny na základě zvláštních předpisů, je povinen oznámit CK DUBTOUR GROUP uplatnění těchto nároků av jaké výši mu byla přiznána, a to z důvodu odpočtu náhrady škody nebo přiměřené slevy podle zákona o zájezdech od náhrady škody nebo snížení ceny na základě zvláštních předpisů. Pokud cestující uplatněný nárok CK DUBTOUR GROUP neoznámí, odpovídá za škodu, která v důsledku toho vznikne CK DUBTOUR GROUP.
 25. Při řešení nároků podle tohoto článku, ale také náhrady škody podle § 23 zákona o zájezdech, je cestující povinen poskytovat CK DUBTOUR GROUP maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejúčinněji odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoli nárokům nebo škodám nebo aby se jejich rozsah snížil.
 26. Informace o reklamačních postupech:
  1. cestující je oprávněn uplatnit reklamaci v sídle a v kterékoliv pobočce (provozu) CK DUBTOUR GROUP. Reklamaci lze uplatnit iu provizního prodejce CK DUBTOUR GROUP, u kterého došlo k zakoupení reklamovaného zájezdu nebo jiné reklamované služby.
  2. Reklamace se uplatňuje osobně s vydáním potvrzení o uplatnění reklamace, prostředky dálkové komunikace nebo poštou. Klient má nárok být poučen o jeho právech ve smyslu obecně závazné právní úpravy, včetně o podmínkách a způsobu reklamace.
  3. Osobami pověřenými přijímat reklamace jsou pracovníci CK DUBTOUR GROUP a provizního prodejce CK u něhož došlo k zakoupení reklamovaného zájezdu nebo jiné reklamované služby.
  4. CK DUBTOUR GROUP zajišťuje v místě zájezdu nepřetržitou přítomnost pověřené osoby oprávněné přijímat a vyřizovat podněty po celou dobu zájezdu.
  5. O vyřízení reklamace bude cestujícímu vydán písemný doklad.
  6. Vyřizování reklamací probíhá v souladu s příslušnou právní úpravou a uzavřenou smlouvou o zájezdu.
  7. CK DUBTOUR GROUP vede evidenci o reklamacích, která obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.
 27. CK DUBTOUR GROUP odpovídá za chyby zapříčiněné technickými poruchami v systému rezervací, které způsobila. Pokud CK DUBTOUR GROUP souhlasí, že zajistí rezervování zájezdu, odpovídá za chyby při rezervaci. CK DUBTOUR GROUP neodpovídá za chyby při rezervaci způsobené cestujícím nebo neodvratitelnými a mimořádnými okolnostmi.
 28. Práva, které cestujícímu případně vznikly z porušení povinnosti CK DUBTOUR GROUP, a které mohou být uplatněny z uzavřeného komplexního cestovního nebo jiného pojištění, cestující uplatní u příslušné pojišťovny.

II. Pro ostatní služby

 1. V případě, že dojde k chybnému poskytnutí služby má právo objednatel na uplatnění nároků ve smyslu příslušné právní úpravy a vzájemných smluvních ujednání.
 2. Pokud se jedná o následky vadně poskytnuté služby, které jsou zjistitelné přímo při prodeji služby (např. Špatně určená platební povinnost, zjištění finančních rozdílů, neshoda mezi požadovanou a skutečně poskytnutou službou) je objednatel povinen uplatnit takové nedostatky ihned přímo při prodeji služby, když v případě nesplnění uvedené povinnosti jakékoli nároky objednavatele z takového titulu zanikají.
 3. V ostatních případech je objednatel povinen uplatnit nároky z chybně poskytnutých služeb ve lhůtě určené obecně závaznou právní úpravou a vzájemnými ujednáními.
 4. Vyřizování reklamací objednavatele co do obsahu postupu a lhůt je zajišťováno v souladu s příslušnou právní úpravou.
 5. Objednatel bere na vědomí, že v případě pokud určitá služba je zajišťována třetí osobou, postup uplatnění reklamace, jakož i způsob jejího vyřízení je ovlivněn postupem uplatnění reklamačních nároků a způsobu jejich řešení skutečným poskytovatelem služeb a tento musí být respektován.
 6. Objednatel a CK DUBTOUR GROUP berou na vědomí, že postup uplatnění reklamačních nároků jakož i způsob a lhůty jejich vybavení mohou být vzájemně dohodnuty i odlišně av takovém případě má vzájemné ujednání přednost před tímto reklamačním řádem.

III. společná ustanovení

 1. Klient (Klientem se rozumí cestující, nebo objednatel) je oprávněn uplatnit reklamaci v sídle av kterékoliv pobočce (provozu) CK DUBTOUR GROUP. Reklamaci lze uplatnit iu provizního prodejce CK DUBTOUR GROUP u něhož došlo k zakoupení reklamovaného zájezdu nebo jiné reklamované služby.
 2. Reklamace se uplatňuje osobně s vydáním potvrzení o uplatnění reklamace, prostředky dálkové komunikace nebo poštou. Klient má nárok být poučen o jeho právech ve smyslu obecně závazné právní úpravy, včetně o podmínkách a způsobu reklamace.
 3. Osobami pověřenými přijímat reklamace jsou pracovníci CK DUBTOUR GROUP a provizního prodejce CK DUBTOUR GROUP u něhož došlo k zakoupení reklamovaného zájezdu nebo jiné reklamované služby.
 4. CK DUBTOUR GROUP zajišťuje v místě zájezdu nepřetržitou přítomnost pověřené osoby oprávněné přijímat a vyřizovat podněty po celou dobu zájezdu.
 5. O vyřízení reklamace bude klientovi vydán písemný doklad.
 6. Vyřizování reklamací probíhá v souladu s příslušnou právní úpravou a uzavřenou smlouvou o zájezdu.
 7. CK DUBTOUR GROUP vede evidenci o reklamacích, která obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.
Počasí v Emirátech Počasí v Emirátech Cookies Cookies Počasí na Seychelách Počasí na Seychelách Počasí na Maledivách Počasí na Maledivách Počasí na Mauríciu Počasí na Mauríciu Ramadán Ramadán Garanční list Garanční list GDPR - ochrana osobních údajů GDPR - ochrana osobních údajů FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky Všeobecné smluvní podmínky (zájezd) Všeobecné smluvní podmínky (zájezd) Všeobecné smluvní podmínky (ubytovanie) Všeobecné smluvní podmínky (ubytovanie)

Mohlo by vás zajímat

Počasí v Emirátech Počasí v Emirátech
Jaké je počasí v Dubaji? Kdy a ve kterých měsících je nejlepší cestovat do Emirátů?
Cookies Cookies
Počasí na Seychelách Počasí na Seychelách
Jaké je počasí na Seychelách? Kdy a ve kterých měsících je nejlepší cestovat na Seychely?
Počasí na Maledivách Počasí na Maledivách
Jaké je počasí na Maledivách? Kdy a ve kterých měsících je nejlepší cestovat na Maledivy?
Počasí na Mauríciu Počasí na Mauríciu
Jaké je počasí na Mauríciu? Kdy a ve kterých měsících je nejlepší cestovat na Maurícius?
Ramadán Ramadán
Čo je Ramadán? Ovplyvní Vás počas dovolenky?
Garanční list Garanční list
GDPR - ochrana osobních údajů GDPR - ochrana osobních údajů
FAQ - často kladené otázky FAQ - často kladené otázky
Všeobecné smluvní podmínky (zájezd) Všeobecné smluvní podmínky (zájezd)
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných DUBTOUR GROUP s.r.o.
Všeobecné smluvní podmínky (ubytovanie) Všeobecné smluvní podmínky (ubytovanie)
Všeobecné zmluvné podmienky sprostredkovania jednotlivých služieb cestovného ruchu
Reklamační řád Reklamační řád
Reklamační řád cestovní kanceláře DUBTOUR GROUP s.r.o.
Akční nabídka
nahoru
OK
Načítáva se článek...
PAGE_IS_OK